\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
 
นางเยาวรัตน์ วิมุขติบุตร
อุดรธานี
อภิญญา ฝอยทอง
หนองบัวลำภู
บุญเต็ม รักษาภายใน
อุดรธานี
  สมาชิกทั้งหมด ( 980 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

E-OFFICE

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

DLTV
 
   
 
 

 

สนก.

สทร.

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

TKC

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

scholnet

IPST

Funny Room

thaiteachertv

สสวท.

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได

KKU
การประชุม ครู, ผอ.ร.ร., ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารการศึกษา สพป./สพม.
ในโครงการพัฒนาการคิดคณิตขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ ของ น.ร.ภาคอีสาน
ซึ่ง ศูนย์คณิตศาสตรศึกษา ม.ขอนแก่น
..............................................................................................................******
การดำเนินการตามโครงการพัฒนา-
การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาม.ขอนแก่น
ซึ่ง สพป.อุดร ๒ ได้ให้ความร่วมมือ คัดเลือก
ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง เข้าร่วมโครงการฯ
...............................................................................................................******
ประกาศรายชื่อผู้รับการอบรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคอมพิวเตอร์
และปลั๊กไฟฟ้ามาด้วย และนำคู่มือการใช้งาน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ.มาด้วย (ถ้ามี ดังภาพ)
..........................................................................................................*******
การสอนโดยใช้นวัตกรรม
Open Approach & Lesson Study
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในภาคอีสาน
ในภาพ ณ ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.อด.๒
..........................................................................................................*******

Wangtong
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
ในพื้นที่ของศึกษานิเทศก์ แต่ละคน
ในภาพเป็นการนิเทศฯ โรงเรียนบ้านวังทอง
กลุ่มวังสามหมอ ๓ อ.วังสามหมอ
....................................................................................................********

News358
การประชุม อบรม สัมมนา
ของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ
สพป.อด.๒ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๙
ที่ผ่านมา ซึ่งได้นำภาพบรรยายกาศ
การประชุมฯ มานำเสนอบางส่วน
....................................................................................................********NITED

กิจกรรมช่วงปลายภาคเรียนของศึกษานิเทศก์
ประกอบด้วย อบรม ประชุม สัมมนา
นิเทศการเรียนการสอน นิเทศการสอบ
การพบปะ สนทนาพูดคุยกับคณะครู
ผูบริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
เป็นต้น ซึ่งได้นำมาเสนอ บางส่วน
....................................................................................................*****

OPEN-Approach
การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเปิด
และศึกษาชั้นเรียน สู่โรงเรียนที่สนใจ
ในสังกัดสพป.อุดรธานี เขต ๒
ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๕๙
ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ
.................................................................................................********
การนิเทศติดตาม สภาพการใช้สื่อ นัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
ณ โรงเรียนบ้านเดียม อ.กุมภวาปี
ซึ่งพบว่ามีปัญหา ที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ค่อนข้างมาก เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความชำนาญในด้าน ICT
.................................................................................................********

Career
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนต้นแบบโครงการ
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ณ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา อ.โนนสะอาด
มีการสอนทักษะอาชีพที่หลากหลาย
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN