\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
   สมาชิกทั้งหมด ( 975 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

E-OFFICE

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  
   
 
 

 

สนก.

สทร.

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

ติวเข้ม

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

TKC

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

scholnet

IPST

Funny Room

thaiteachertv

สสวท.

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได

KKU
การประชุม ครู, ผอ.ร.ร., ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารการศึกษา สพป./สพม.
ในโครงการพัฒนาการคิดคณิตขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ ของ น.ร.ภาคอีสาน
ซึ่ง ศูนย์คณิตศาสตรศึกษา ม.ขอนแก่น
..............................................................................................................******
การดำเนินการตามโครงการพัฒนา-
การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาม.ขอนแก่น
ซึ่ง สพป.อุดร ๒ ได้ให้ความร่วมมือ คัดเลือก
ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง เข้าร่วมโครงการฯ
...............................................................................................................******
สมัครเข้ารับการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
จัดโดย กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร ๒
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
อย่าลืม นำคู่มือการใช้งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติของ สพฐ.มาด้วย (ถ้ามี ดังภาพ)
..........................................................................................................*******
การสอนโดยใช้นวัตกรรม
Open Approach & Lesson Study
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในภาคอีสาน
ในภาพ ณ ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง สพป.อด.๒
..........................................................................................................*******

Wangtong
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
ในพื้นที่ของศึกษานิเทศก์ แต่ละคน
ในภาพเป็นการนิเทศฯ โรงเรียนบ้านวังทอง
กลุ่มวังสามหมอ ๓ อ.วังสามหมอ
....................................................................................................********

News358
การประชุม อบรม สัมมนา
ของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ
สพป.อด.๒ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๙
ที่ผ่านมา ซึ่งได้นำภาพบรรยายกาศ
การประชุมฯ มานำเสนอบางส่วน
....................................................................................................********NITED

กิจกรรมช่วงปลายภาคเรียนของศึกษานิเทศก์
ประกอบด้วย อบรม ประชุม สัมมนา
นิเทศการเรียนการสอน นิเทศการสอบ
การพบปะ สนทนาพูดคุยกับคณะครู
ผูบริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
เป็นต้น ซึ่งได้นำมาเสนอ บางส่วน
....................................................................................................*****

OPEN-Approach
การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเปิด
และศึกษาชั้นเรียน สู่โรงเรียนที่สนใจ
ในสังกัดสพป.อุดรธานี เขต ๒
ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๕๙
ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ
.................................................................................................********
การนิเทศติดตาม สภาพการใช้สื่อ นัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
ณ โรงเรียนบ้านเดียม อ.กุมภวาปี
ซึ่งพบว่ามีปัญหา ที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ค่อนข้างมาก เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความชำนาญในด้าน ICT
.................................................................................................********

Career
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนต้นแบบโครงการ
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ณ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา อ.โนนสะอาด
มีการสอนทักษะอาชีพที่หลากหลาย
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
 
ADMIN