เชิญโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
กลุ่มเป้าหมายการทำวิจัยศึกษา......................คลิก
การใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม
ที่ https://forms.gle/h45kpXoTyatLVmdY8...คลิก
ภายใน 12 ก.ค. 65 .....
 
   

   
ประมวลภาพบรรยากาศการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยรวบรวมจาก Social media
ซึ่งเป็นการนิเทศ อีกมิติหนึ่ง
จากโลกยุคโลกกาภิวัฒน์
ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วย
---------------------- คลิกดูภาพกิจกรรม.................
   
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษา หลากหลาย
รูปแบบในช่วงปลายปีการศึกษา
2564 ของศึกษานิเทศก์ และ
ผู้รับมอบหมาย จาก สพป.อด.2
---------------------- คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม............
   
การนิเทศ บูรณาการ ของ สพป.อด.2
เป็นรูปแบบการนิเทศผสมผสาน
นิเทศทุกเรื่อง ตอบทุกคำถาม ให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษา ณ สถานที่ จริง
กับบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง
---------------------- คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม..........
   

 
มาตรฐานเขต
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้.....คลิก
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1 การบริหารงานวิชาการ..................คลิก
 
---------------------- คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม..........
   
การอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง
AR:Augmented Reality
ให้แก่ครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม............
--------------------- จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.4.2.................
   
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร 2
เชิญคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สนใจสมัคร ร่วมกิจกรรม 12 เดือน
webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
คลิกดูรายละเอียดการสมัคร.....เอกสาร....คลิก
คลิกดูรายละเอียดการสมัคร....YouTube...คลิก
---------------------- จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.3.2.................
เอกสารประกอบการประชุมครูประวัติศาสตร์ ออนไลน์.....คลิก
  ***เว็บอยู่ระหว่างการปรับปรุง ให้คำชี้แนะได้ที่ in.suriyon@gmail.com