\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
 
อรทัย แก้วพนา
อุดรธานี
ดร.เสถียร อ่วมพรหม
อุทัยธานี​
อัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
อุดรธานี
  สมาชิกทั้งหมด ( 1005 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

OTEPC

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

สน.วิจัย

นายฉบับ

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
และครูดีไม่มีอบายมุข.. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
จนถึง ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ สนใจดู
คลิกดูไฟล์แนบ.......PDF...CLICK
หรือที่ี่เว็บไชด์ โรงเรียนวิถีพุทธ
www.vitheebudha.com......คลิก

   
 
 

 

สนก.

สทร.

สน.วิชาการฯ

ติวเข้ม

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

 

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

โรงเรียนคุณธรรม

IPST


thaiteachertv

ศพก

Tewfree

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

โรงเรียนวิถีพุทธ

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได้
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในกลุ่ม
สามพาดอุ่มจาน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา๒๕๖๒ เพื่อรับทราบ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้อง
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ซึ่งบรรยากาศการนิเทศ
ดังที่นำเสนอ..............คลิก
..............................................................................................................******
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนในกลุ่มนาม่วง
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวน ๘ โรงเรียน ของศึกษานิเทศก์
ประจำกลุ่มฯ เพื่อรับทราบข้อมูล
ปฐมภูมิจากโรงเรียนโดยตรง
..............................................................................................................******
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนในกลุ่มจำปีศรีธาตุ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวน ๙ โรงเรียน ของศึกษานิเทศก์
ประจำกลุ่มฯ เพื่อรับทราบข้อมูล
ปฐมภูมิจากโรงเรียนโดยตรง
...............................................................................................................******
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม
หลักสูตรพัฒนาครู ปี๒๕๖๒
ของบริษัท นายฉบับ จำกัด
สนใจสมัครอบรมได้ที่
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม สพป.อด.๒
..........................................................................................................*******
การนิเทศ ติดตาม การทดสอบ
อ่านออกเขียนได้ ของ นักเรียน
ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กลุ่มงานวัดผลฯ สพป.อด.๒
จัดสอบในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒
ซึ่งมีบรรยากาศการสอบ
..........................................................................................................*******
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การสอบ
O-NET ชั้น ป.๖และ ม.๓ ของ สทศ.
สอบ ๒-๓ ก.พ. ๒๕๖๒ และ และ
การทดสอบ NT ชั้น ป.๓ ของ สพฐ.
สอบ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒
....................................................................................................********
การนิเทศ การใช้สื่อ DLTV
โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด
สพป.อด.๒ เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ ณ ห้องเรียน
จำนวน ๑๐๘ โรงเรียน
แบ่งการนิเทศเป็น ๓ ทีม
....................................................................................................********
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในกลุ่ม
นาม่วง ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ได้รับทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของผู้บริหาร คณะครู
....................................................................................................*****
การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒
เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการของ
โรงเรียนในสังกัด เพื่อแก้ไข สนับสนุน
ส่งเสริม พัฒา ในลำดับต่อไป
.................................................................................................********
การประกวดโครรงานคุณธรรมจริยธรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ ร.ร.บ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดร
โดย สพป.อุดร ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนิน
การประกวดฯ......................
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได้
 
 
 
 
 
ADMIN