INNOVATION
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.2
เชิญทุกโรงเรียนในสังกัด
ติดต่อรับคู่มือการใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
ณ ศูนย์สื่อ อาคารรวมใจ
และนำไปทดลองใช้สอนกับนักเรียน
ได้ตั้งแต่บัดนี้...เป็นต้นไป
   
   


   
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษา หลากหลาย
รูปแบบในช่วงปลายปีการศึกษา
2564 ของศึกษานิเทศก์ และ
ผู้รับมอบหมาย จาก สพป.อด.2
--------------------------- คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม..............
   
การนิเทศ บูรณาการ ของ สพป.อด.2
เป็นรูปแบบการนิเทศผสมผสาน
นิเทศทุกเรื่อง ตอบทุกคำถาม ให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษา ณ สถานที่ จริง
กับบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง
------------------------- คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม..........
   
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก
ทำให้การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวม
ของคนหมู่มากทำไปได้ กิจกรรมด้าน
ศึกษา จึงเป็นระบบทางไกล....
--------------------------- คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม..........
   
การวัดความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1
ปีการศึกษา 2563 เป็นไป
อย่างระมัดระวัง ตามมาตรการ
ควบคุมโรคระบาดของ ศบค.
--------------------------- คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม.........
   
การอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง
AR:Augmented Reality
ให้แก่ครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
-------------------------- คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม..........
  จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.4.2.................
   

กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดร 2
เชิญคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สนใจสมัคร ร่วมกิจกรรม 12 เดือน
webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
คลิกดูรายละเอียดการสมัคร.....เอกสาร....คลิก
  คลิกดูรายละเอียดการสมัคร....YouTube...คลิก
  จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.3.2.....................
 
***ขออภัย....กำลังปรับเว็บไซต์นี้ ให้คำแนะนำได้ที่ ....suriyon@gmail.com