\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
 
สุริยา สรวงศิริ
อุดรธานี
อรทัย แก้วพนา
อุดรธานี
ดร.เสถียร อ่วมพรหม
อุทัยธานี​
  สมาชิกทั้งหมด ( 1006 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC

สพป.อด.๒

AMSS

SUPERUD2

คุรุสภา

OTEPC

สมศ.

สสค

ส.พัฒนาครู

สทศ.

สน.วิจัย

นายฉบับ

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

เชิญชวนคุณครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งข้อเสนอโครงการการการนำผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อขอรับการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ ...............
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่
www.obecresearch.net...คลิก
นำส่งเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ได้ที่กลุ่มงานสื่อฯ ชั้นล่างอาคารรวมใจ
สพป.อด.๒ หรือที่ in.suriyon@gmail.com
ภายใน ๑๕ ก.พ. ๖๓ เพื่อรวบรวมส่ง
สพฐ.....ในลำดับต่อไป

   
 
 

 

สนก.

สทร.

สน.วิชาการฯ

ติวเข้ม

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ ETV

Student Channel

 

 

DLIT

SKOOOL_UK

e_DLTV

true

KruTube

Saranukorm

 

KARN_TV

MYFIRSTBRAIN

ENGLISHTEST

โรงเรียนคุณธรรม

IPST


thaiteachertv

ศพก

Tewfree

e-Learning

โรงเรียนประรัฐ

โรงเรียนวิถีพุทธ

BET

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได้
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในกลุ่ม
สามพาดอุ่มจาน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา๒๕๖๒ เพื่อรับทราบ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้อง
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ซึ่งบรรยากาศการนิเทศ
ดังที่นำเสนอ..............คลิก
..............................................................................................................******
การนิเทศ ติดตามนโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑
และเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.อด.๒.......................
..............................................................................................................******
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อด.๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๗-๘ ต.ค.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง
อ.กุมภวาปี และโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง
ในภาพเป็นการประกวดทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระสังคตมศึกษาฯ
...............................................................................................................******
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม
หลักสูตรพัฒนาครู ปี๒๕๖๒
ของบริษัท นายฉบับ จำกัด
สนใจสมัครอบรมได้ที่
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม สพป.อด.๒
..........................................................................................................*******
ภาระหน้าที่ของศึกษานิเทศก์
ในช่วงเปิดภาคเรียนที่๒ /๒๕๖๒
เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ ถึง ปลายเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ ค่อนข้างหลากหลาย
บทบาทซึ่งช่วงปลายภาคเรียน๒/๒๕๖๒
จะเน้นหนักไปที่การวัดและประเมินผล
..........................................................................................................*******


โรงเรียนดี/ครูดี
ไม่มีอบายมุข
ประกาศรายชื่อโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
โล่ประกาศเกียรติคุณ//เกียรติบัตร...คลิก
************************
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ครูดีไม่มีอบายมุข...คลิกดูรายชื่อ
หน้า๕      ....คลิกดูรายหน้า
....................................................................................................********
การนิเทศ ติดตามนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑
และเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.อุดรธานี เขต ๒.........
....................................................................................................********
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในกลุ่ม
นาม่วง ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ได้รับทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของผู้บริหาร คณะครู
....................................................................................................*****
สพป.อด.๒ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในภาพเป็นการนำเสนอ
การประกวดกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ซึ่งศึกษานิเทศก์ ได้ไปเยี่ยม
.................................................................................................********
การประกวดโครรงานคุณธรรมจริยธรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ ร.ร.บ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดร
โดย สพป.อุดร ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนิน
การประกวดฯ......................
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได้
 
 
 
 
 
ADMIN