\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

แนะนำสมาชิกใหม่
 
สุริยา สรวงศิริ
อุดรธานี
อรทัย แก้วพนา
อุดรธานี
ดร.เสถียร อ่วมพรหม
อุทัยธานี​
  สมาชิกทั้งหมด ( 1006 )
   
 

 
 
 


MOE

OBEC
สพป.อด.๒
E-OFFICE
AMSS
SUPERUD2

คุรุสภา
สมศ.
สสค
ส.พัฒนาครู

สทศ.

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
LRNCOVID19
   
 
 

 

สนก.
สทร.

DLIT

 

 

 

 

 

 

SKOOOL_UK
trueKARN_TV
ENGLISHTEST
สสวท.
e-Learning
โรงเรียนประรัฐ


 

ข่าวกิจกรรม
 
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในกลุ่ม
สามพาดอุ่มจาน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา๒๕๖๒ เพื่อรับทราบ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้อง
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ซึ่งบรรยากาศการนิเทศ
ดังที่นำเสนอ..............คลิก
..............................................................................................................******
การนิเทศ ติดตามนโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑
และเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.อด.๒.......................
...............................................................................................................******
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อด.๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๗-๘ ต.ค.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง
อ.กุมภวาปี และโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง
ในภาพเป็นการประกวดทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระสังคตมศึกษาฯ
..........................................................................................................*******
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม
หลักสูตรพัฒนาครู ปี๒๕๖๒
ของบริษัท นายฉบับ จำกัด
สนใจสมัครอบรมได้ที่
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม สพป.อด.๒
 
..........................................................................................................*******
ภาระหน้าที่ของศึกษานิเทศก์
ในช่วงเปิดภาคเรียนที่๒ /๒๕๖๒
เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ ถึง ปลายเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ ค่อนข้างหลากหลาย
บทบาทซึ่งช่วงปลายภาคเรียน๒/๒๕๖๒
จะเน้นหนักไปที่การวัดและประเมินผล
....................................................................................................********


 
เชิญชวนคุณครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ผู้ปกครองและท่านผู้สนใจ
ดาวน์โหลดเอาคู่มือจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
จัดทำโดยกลุ่มงานสื่อ สพป.อด.2
....................................................................................................********
สพป.อด.๒ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในภาพเป็นการนำเสนอ
การประกวดกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ซึ่งศึกษานิเทศก์ ได้ไปเยี่ยม
 
....................................................................................................*****
การประกวดโครรงานคุณธรรมจริยธรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ ร.ร.บ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดร
โดย สพป.อุดร ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนิน
การประกวดฯ......................
.................................................................................................********
เรียนท่านผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์นี้
กรุณาใช้รหัส Password จำนวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป.....จึงจะเข้าระบบได
 
 
 
 
ADMIN