จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.4.2 ปี 2565

จุดเน้น สพฐ.
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
2.4.2 จุดเน้นที่ 8
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ทุกระดับ

สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ “น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ธรรมาภิบาล
บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ”
: การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชา-สังคม การขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
มีกลไกลตรวจสอบและความรับผิดชอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามจุดเน้นที่ 8 โดยมี
1. วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม
  1) บรรจุจุดเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 1
ใน 9 จุดเน้นในแผนการขับเคลื่อน ของ
สพป.อด.2   
  2) บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้
  4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน
ตามโครงการ
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
     / ทุกขนาด

    0 ไม่ครบทุกขนาด (เลือกได้มากว่า 1 ขนาด) 
       1 ขนาดเล็ก       1   ขนาดใหญ่
       1  ขนาดกลาง    1  ขนาดใหญ่พิเศษ

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายของ สพป.อด.2  
1. ทุกโรงเรียน ในสังกัด
2. ครู/บุคลากรทางการศึกษา
/นักเรียนทุกคน

เชิงคุณภาพ
1. ครูรู้แหล่งสื่อ ใช้สื่อ ผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ได้
2. นักเรียนสามารถสืบค้น ใช้อุปกรณ์ Hardware และ Software  ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้

ปัญหา

1.เนื่องจากอยู่ในภาวะการณ์แพร่เชื้อ
COVID-19 การเรียนการสอนส่วนมาก
เป็นการสอนทางไกล จึงขาดการฝึกฝน
บูรณาการในภาคปฏิบัติ
2.ขาดงบประมาณสนับสนุน
ในกิจกรรมบางอย่าง

ข้อเสนอแนะ

1. สพฐ.จัดทำคู่มือแนวดำเนินการ
ตามนโยบายให้ สพป./สพม. และโรงเรียน
2.ให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของทรัพยากร
สภาพภูมิศาสตร์ บุคลากร
โรงเรียนละ 1 กิจกรรม

1.เว็บไซต์ศูนย์สื่อ
www.mrcud2.com
…....…..
2. อบรม Hardware
DLTV ข่าวที่ 418
...............
3.อบรม Software
AR ข่าวที่ 426
..............

4. รายงานนวัตกรรม
การเรียนทางไกลยุค
COVID-19….
..............
5. โครงการของ
สพป.อด.2
..............

 

   
HOME