HOME
Start
322
323
314
317
318
319
320
321
315
316
End
โครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคสนาม)
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธาน ี (สพป.อุดรธานี เขต 2 )
27 ม.ค. 2557ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง, ศึกษานิเทศก์, คุณครูผู้สอน และนักวิจัย จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถ่ายรูป (เป็นหลักฐาน)


OPEN CLASS ชั้น ป.1 จัดกิจกรรม เรื่อง การเปรียบเทียบความยาว

น้องนักศึกษา ป.โท, ป.เอก เก็บข้อมูลอย่างละเอียดยิบ

 

OPEN CLASS ชั้น ป.4 งาน นี้ จัดกิจกรรม เรื่อง ทศนิยม (ค่อนข้างยาก) แต่ ได้ผล เกินคาด.. ด้วยความตั้งใจสูงมากของคุณครูผู้สอน.
.งานนี้ ศน. ชื่นชมและชมเชย.... เพิ่ง ครั้งแรก นะเนี่ย... คุณครูทำได้ดีมากๆ เลยครับ

 

ทั้งคุณครูผู้สอน, นักเรียน, นักวิจัย
ลุ้นผลของการจัดกิจกรรมนักเรียน...นักวิจัยเก็บข้อมูล ด้วย เครื่องมือที่หลากหลาย

 


ไม่บอก ไม่รู้ว่า กำลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ศน. คิดว่า เรียนเรื่องการตวง....(ถ้าไม่ถามคุณครูก่อน)

นักเรียนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์
แบบ OPEN APPROACH ของ มข. 

นักเรียน ม.1 กำลังทำกิจกรรมตามใบงาน

 

นักวิจัย สุดยอดในการเก็บข้อมูล....

 

 

คุณครผู้สอน ู นักเรียน นักวิจัย ศึกษานิเทศก์ อยู่ข้างหลัง (ถ่ายภาพพร้อมสังเกต) ร่วมกิจกรรม OPEN CLASS ชั้น ม.1

      
   

       

ต่างคน ต่างทำหน้าที่

คุณครูผู้สอนแนะนำนักเรียนเพิ่มเติม


สถานการณ์ปัญหา ของ ชั้น ม.1 ในวันนี้

นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมการเรียนรู้ นักวิจัย สังเกต เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายดูน้องนักศึกษา ตั้งใจ เก็บข้อมูลนักเรียนอย่างละเอียด สุดๆ..

 


นักเรียนนำเสนอ ผลของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ OPEN APPROACH


หลังสังเกตการสอน แล้ว นำผลมาสะท้อน เพื่อนำไปใช้ในการสอนครั้งต่อไป


นักวิจัยสะท้อนผล

คุณครูผู้สอนรับฟัง


คุณครูผู้สอนแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย.....

 

สะท้อนผลและรับฟัง


นักวิจัยสะท้อนผลพฤติกรรมผู้เรียน


นักวิจัย สะท้อนพฤติกรรมนักเรียน โดยมีภาพประกอบ... งานนี้ชัดเจน...มากๆๆ...

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้รับคัดเลือกจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา   คณะศึกษา ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าร่วมโครงการ
การพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง (ขยายโอกาส)
ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) ในภาพเป็นการนำแผนการจัดการเรียนรู้
หลังคุณครูผู้สอนไปอบรมเขียนแผนฯ ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 แล้วนำมาทดลองสอนดู ซึ่งได้มันักวิจัยจากศูนย์วิจัยคณิตฯ มข
(นศ. ป.โท, ป.เอก คณิต) มาร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ และร่วมวิพากษ์ หลังสอน โดยมี ผอ.ร.ร.,คุณครูผู้สอน,คุณครูผู้สังเกตการสอน
และศึกษานิเทศก์ .....ร่วมวิพากษ์การสอน........ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่...www.crme.kku.ac.th....CLICK....

น. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม