HOME
Start
322
323
314
317
318
319
320
321
315
316
End
การสอบ ONET ชั้น ป.6 และ ม. 3  ประจำปีการศึกษา 2556
ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ สพป.อด.2
8-9 ก.พ. 56เยี่ยมห้องสอบ ม.3  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 2เยี่ยมห้องสอบ ม.3  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 2

เยี่ยมห้องสอบ ม.3  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 2
เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 2

 

เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 2

เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 2

เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 2

 

เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 2


เยี่ยมห้องสอบ ม.3  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 3

เยี่ยมห้องสอบ ม.3  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 3

 


เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 3

เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 3


เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 3

 

เยี่ยมห้องสอบ ป.6  กลุ่มโรงเรียน วังสามหมอ 3

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ชั้นประถมศึกษา ปีที 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกันทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่  8-9  กุมภาพันธ์   2557   ซึ่งศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน
ได้ออกพื้นที่ นิเทศ ติดตามการสอบ เพื่อดูแล ความเรียบร้อยในการสอบ......
ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม