HOME
Start
322
323
314
317
318
319
320
321
315
316
End
การลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ระหว่าง สพป. ในภาคอีสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10   ก.พ. 56


ภาพจริงในภาคสนาม


 

เป้าหมายของโครงการภาพในจอ Presentation ณ ศึกษาศาสตร์ มข.


การลงนามร่วม ระหว่าง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ตัวแทน  สพป./ สพม.  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ

 

ตัวแทน สพป. / สพม. ถ่ายรูปร่วมกับคณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ

ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน
ที่ปรึกษาโครงการ
ให้เกียรติบรรยายเรื่อง
การพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อยกระ ดับคุณภาพการศึกษา
ท่าน คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
และรองคณบดี ท่าน อาจารย์ปรีชา     เครือวรรณ (ซ้าย)  ตัวแทน มข. ลงนามร่วม....
สิ่งที่   มข. มอบให้ ซึ่งต้อง ติดตาม...ตอนต่อไป

ท่าน ผอ.มนตรี    วงศ์อารีย์   (ผอ.ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง )
รับมอบ ทุนสนับสนุนโครงการจาก
ท่าน รศ. ดร.สุมาลี     ชัย้จริญ

 


ตัวแทนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียเหนือที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ ถ่ายรูปกับคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ)  และมอบ สื่อ-วัสดุเพื่อส่งเสริมการสอนให้แก่ ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม