HOME
Start
322
323
314
317
318
319
320
321
315
316
End
การนิเทศ ติดตาม การสอบวัความรู้พื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๒, ๓
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗


นิเทศสนามสอบโรงเรียน
บะยาวพัฒนาศึกษา
ต.บะยาว อ.วังสามหมอ


นักเรียน กรรมการควบคุมห้องสอบ และ ประธานกรรมการสอบ
โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา กลุ่มวังสามหมอ ๒......ครบ


เยี่ยมนิเทศ สนามสอบ โรงเรียนนานกชุมนาชุมพร
ต.บะยาว อ.วังสามหมอ

 

ห้องสอบ NT ป.๓  โรงเรียนนานกชุมนาชุมพร


ห้องสอบ NT ป.๓  โรงเรียนนาตาดนาโปร่ง


ห้องสอบ NT ป.๓  โรงเรียนนานกชุมนาชุมพร


เยี่ยมนิเทศ ห้องสอบ NT ป.๓  โรงเรียนนาตาดนาโปร่ง
ต.บะยาว อ.วังสามหมอ

 


พักรอสอบวิชาต่อไปที่
โรงเรียนบ้านดงกลาง

รับประทานมื้อกลางวันที่
โรงเรียนบ้านคำยาง

 

 

สอบวิชาสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านคำยาง   ต.ผาสุก  อ.วังสามหมอ


นวัตกรรมการศึกษาปากกาพูดได้ที่
ที่ ร.ร.บ้านคำยาง

เยี่ยมสนามสอบ NT ป.๓ ที่
โรงเรียนบ้านคำน้อย
ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบวัดระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ ผ่านมา โดยได้จัดสอบ วัดความรู้ด้านภาษา  การคำนวณ
และด้านเหตุผล ซึ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้ออกพื้นที่ นิเทศติดตาม การสอบ และเก็บภาพมาฝาก ดังที่นำเสนอ.....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา