HOME
Start
322
323
324
327
328
319
320
321
325
326
End
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  8  โดยศูนย์วิจัยคณิศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ๓๑ มี.ค.-
๑ เม.ย.


 

วิทยากรผู้ทรงเกียรติ ร่วม ปาฐกถา

อดีต คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มข.
ท่าน รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า
ร่วมแสดงความคิดเห็น

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง (ร.ร.ในโครงการ) และศึกษานิเทศก์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน   ครั้งที่ 8   ของ มข.

\

อาจารย์จาก คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมปาฐกถา
อ.ปรีชา  เครือวรรณ (รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์)
มอบของที่ระลึกแด่ผู้ร่วมปาฐกถา


อ.ปรีชา  เครือวรรณ (รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์)
มอบของที่ระลึกแด่ผู้ร่วมปาฐกถา
การเปิดชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สอนโดย  Assoc.Pfof Dr.Masami Isoda จาก  University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ในโรงเรียนร่วมโครงการวิพากษ์หลังสอน คณิต ม.ปลาย

 

ผลงานนักเรียน


เอกสารการจัดการเรียนรู้

 

 

ป้ายนิเทศของโรงเรียนในโครงการ

ภาพการจัดเรียนรู้คณิต เชิงทดลอง

นิทรรศการของโรงเรียนสาธิต
ศึกษาศาสตร์ มข.
      ท่าน ผอ.มนตรี วงศ์อารีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.อด.2
พร้อมกับคณะครูอีก 8 ท่านร่วมงาน Open Class 

สาธิตการสอน คณิต ป.4 โดย Mr.Yasuhiro Hosomizu จาก Univertity of Tsukuba  Japan

 

บู๊ทนิทรรศการ ของ ร.ร. สาธิต มอดินแดงการสาธิตการสอน คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาวิพากษ์หลังสอน คณิต ประถมวิพากษ์หลังสอน วิทย์ ประถม  สาธิตการสอน วิทย์ ป.6 โดย Assoc Prof. Toshinobu Katanaka จาก Toho University Japan
นักเรียน ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมสาธิตการสอน

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 8 จัดโดย   ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่าวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๗    ณ    ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำผลงานครู นักเรียน มาร่่วมจัดนิทรรศการ และมีการสาธิตการสอน
โดย คุณครูผู้เชี่ยวชาญการสอน ทั้งไทยและญี่ปุ่น..............

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา