HOME
Start
322
323
324
327
328
329
320
321
325
326
End
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธ์การนิเทศการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๒
ห้องประชุมเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
22-23 เม.ย. 57


 


ดร.ประกอบ   จันทรทิพย์  ผอ.สพป.อด.๒  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
และมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่ศึกษานิเทศก์ ทุกท่านบรรยากาศการประชุมฯ  .....(ภาควิชาการ)....

 

บรรยากาศการประชุมฯ .........(ภาควิชาการ).....
บรรยากาศการประชุมฯ ......ภาควิชาการ....


สนามกอลฟ์ข้างห้องประชุม

 

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ Action take photo
ภาพบริเวณหน้าเขื่อน
ถ่ายจากระเบียงบ้านพักมาทั้งที่ เก็บหลักฐานไว้หน่อย


ภาคบันเทิง ศิลปิ่นเดี่ยว

 ศิลปิ่นคู่.....(ภาคบันเทิง)....

ร้อง และ รำ
ศน. ขาแด้นซ์ ...(ภาคบันเทิง)...

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่่หัว เนื่องในวโรกาส
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน

บางแสน ของ คน อีสาน


ศิลปิ่นกลุ่ม ...... ภาคบันเทิง
ขอร้อง นำ แน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้จัดประชุมปฏิบัติการ
จัดทำแผนกลยุทธ์การนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมคลับเฮาส์  เขื่อนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น งานนี้มีการระดมสมอง
ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน เพื่อจัดทำกลยุทธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งในและนอกสังกัด ......ซึ่งมีบรรยากาศ ภาควิชาการ และภาคบันเทิง  ดังที่นำเสนอ......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา