HOME
Start
322
323
324
327
328
329
320
321
325
326
End
นำเสนอรายงานผลวิจัย
โรงแรม ปริ้นพาเลซ    กรุงเทพมหานคร
15-17 ก.ค. 57

งานนี้ไม่ไปไม่ได้

 

 

สุชาติ  กับ สุริยนต์ เจอกันอีกครั้ง
เมื่อชาติต้องการ


คุณครูนักวิจัยจาก ชัยภูมิ 


นักวิจัย  หนองบัวลำภู มา หมอลำคณะใหญ....นำโดย ดร. ณัฐพงษ์...

 


นักวิจัย ยโสรธรพิทยาคม มานำ กัน 4 คน

 

 

วิจัย GSP

นักวิจัย  จาก กระบี่

 

 
นักวิจัย จาก  เมืองอุดร 
ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม สพป.อุดรธานี เขต 2

คุณครูนักวิจัยจาก เชียงใหม่

ศน.นักวิจัย จาก เชียงใหม่

 

นักวิจัย จากสุพรรณบุรี   หนึ่งเดียว ของภาคกลาง ส่งเข้าประกวด

 


คณาจารย์ผู้วิพากษ์  จากใกล้ไปไกล  ได้แก่  ดร.ศรีสมร (อดีต ผอ.กองวิจัยทางการศึกษา) 
ดร.ไพรัช  (มรภ.พะรนคร) ดร.วันทยา (ข้าราชการบำนาญ) ดร.กานดา (สทร.พระนครเหนือ)

ศน.ถวิล    สพป.ขอนแก่น เขต 4
เสื้อสีชมพู มาดูก่อน....เพื่อโอกาสได้
ได้ทุน บ้าง.....

เจ้าหน้าที่ จาก วช. มาแนะนำการเขียน
โครงการให้ได้ทุนวิจัย...


แบ่งกลุ่มย่อย เสนอโครงการวิจัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ นักวิจัย   

ผอ.สำนักนวัตกรรม  สพฐ.....

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตกดิดามความก่วหน้าของผู้รับทุนวิจัยและพัฒนาการทำวิจัย
ระหว่างวัน ๑๔ - ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕ค๗   ณ   โรงแรมปริ้นเซส   กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีบุคลากรของกลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
   ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี ๒๕๕๖  ได้แก่ นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์   ร่วมนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ด้วย
มีผู้สนใจ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังด้วย ....
งานนี้   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา.....จัดรายการพิเศษให้ความรู้ด้านการวิจัย แก่ผู้ร่วมประชุมด้วย......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา