HOME
Start
322
323
324
327
328
329
320
331
325
326
End
การอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่
26 ก.ค.-
1 ส.ค. 57ชื่อการอบรม

 

 

 

มองมุมหลัง พิธีเปิด


ถ่ายรูปยืนยันว่ามาจริงๆ

 


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามใบงานวิทยากร

 


ศน.กลุ่มงานสื่อฯ  สพป.อุดร 2

 

 

วิทยากร  ศน.กลุ่มงานสื่อฯ ผู้อาวุโส

 

 

ศน.จาก สพป.เลย 3

 

 

กิจกรรมตามใบงานของ วิทยากร จาก  Intel


ศน.สุริยนต์  จาก สพป.อุดร 2
นำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จาก App ใน Tablet

การนำเสนอกิจกรรมของศูนย์บริการ
ด้าน ICT ของ เขตพื้นที่การศึกษา

ศน.รูปหล่อ จาก ลำปาง 2
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกัน

 

คนดังด้าน ICT จาก สพป.อุดร 4
ศน.บุญโลม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ตัวแทน จาก สพป.อด.2  ครบทีม 3 คน  คุณครูปรีชา  ขวัญบาง / ศน.สุริยนต์ / ศน.ปรีดา

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน จุดอบรมภาคเหนือ
อบรม ระหว่างวันที่ ๒๖  กรกฎาคม - ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ณ  จุดอบรมนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ และเจ้าหน้าที่ ITE ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาละ ๓ คน
จากจังหวัดในภาคเหนือทั้งหมดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด ได้แก่ เลย, ชัยภูมิ,อุดรธานี และบึงกาฬ
ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผลต่อ ในเขตพื้นที่ของตนเอง.........ศน.สย.นำเสนอบรรยากาศการอบรม

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา