HOME
Start
322
323
324
327
328
329
320
331
325
326
End
งานสัมมนา Smart  Education
โรงแรม เซ็นทารา  คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
7  ส.ต. 57ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ท่าน ณรงค์  พลละเอียด ให้เกียรติ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนา

 


ศึกษานิเทศก์ และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่เปิดสอนระดับมธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา

 

บรรยากาศการสัมมนา


การบรรยาย เรื่อง Educational Trends &  Development in  Thailand
โดย  ดร.ฉัตรชัย  เลิศวิริยะภากร  อุปนายกสมาคม E-Learning แห่งประเทศไทย 

ชื่องานสัมมนา

 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ผู้จัดนำเสนอ

 


การบรรยาย เรื่อง Internet Network for
Smart Education

โดย  ดร.ศิริพงษ์  เจริญสุข

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง  Smart  Education 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ IT มากยิ่งขึ้น 
   ณ    โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์  อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ........มีบรรยากาศ  ดังที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา