HOME
Start
322
323
324
327
328
329
330
331
325
326
End
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงแรม วาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
๒๔-๒๖ ส.ค. ๕๗
บรรยากาศห้องอบรมป้ายต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ของ สพป.อด.๒

 

ศน. กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.๒ 
ไดเข้าร่วมอบรมด้วย
ท่าน ผอ.สพป.อด.๒ ดร.ประกอบ  จันทรทิพย์  ร่วมอบรม ด้วย
ผอ.สพป.อด.๒ และ รอง ผอ.สพป.อด.๒ ร่วมอบรม

 
ผอ.ร.ร.อินทร์ศรัทธาราษฎร์
แนะนำโรงเรียน กับ ท่าน ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์
ที่ร่วมศึกษาดูงาน ภาคสนามศึกษานิเทศก์ ถ่ายรูปกับคุณครู
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ศึกษานิเทศก์ ถ่ายรูปกับนักเรียน โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์


 

 

 

ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนอินทร์ ศรัทธาราษฎร์ สะอาด  เรียบร้อย สวยงาม น่าเรียน

 

 ผู้ปกครองลงชื่อรับ-ส่งนักเรียน อนุบาลคณะศึกษาดูงาน รถคันที่ ๒๐   ประกอบด้วย ผอ.สพป.  / รอง ผอ.สพป. / ศึกษานิเทศก์  จาก สพป.อุดรธานี เขต ๑,๒  และ สพป.แพร่ เขต ๒

ห้องเรียนด้วยโทรทัศน์การศึกษา
ผ่านดาวเทียม

คุณครูโรงเรียนอิทร์ศรัทธาราษฎร์ แนะนำการจัดการศึกษาด้วยโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม


ดูจริง  ณ ห้องเรียน

อุปกรณ์แปลงสัญญาณดาวเทียม เป็น สัญญาณ   AV

ห้องเรียน ป.๔  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
ห้องเรียน โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
ห้องเรียนโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

ห้องเรียน ป.๑  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า   ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อย่างเป็นทางการ

การเรียนศิลปะ ผ่าน DLTVท่าน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ สนใจการเรียน ด้วย โทรทัศน์ การศึกษาทางไกลกด LIKE  ให้ โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า


ถ่ายรูปรวม ก่อนจากอีกครั้งหนึ่ง

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของ
ร.ร.วัดสำนักตะฆ่าศน.สพป.อด.๒ กับ น.ร. ป.๑ ร..ร.อินทร์ศรัทธาราษฎร์


ไหว้หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยท์

ไหว้หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยท์

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  จัดอบรมดำเนินงาน
ขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ซึ่งจัดประชุม ณ  โรงแรม วาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ แบ่งการประชุม เป็น ๓ รุ่นๆ ละ ๒ วัน
สพป.อุดรธานี เขต ๒ เข้าร่วมประชุม ในรุ่นที่ ๓ ........มีบรรยากาศ......ดังที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา