HOME
Start
332
333
324
327
328
329
330
331
325
326
End
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน  ขนาดเล็ก  ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒
หอประชุมร่วมคิด สพป.อด.๒
๒๙ ส.ค. ๕๗


พิธีเปิดการอบรม ถวายราชสดุดี

 

ศน.กลุ่มงานสื่อฯ กล่าวรายงาน
งานนี้ เป็นการอบรมแบบ Conference

ประธานกล่าวเปิดงาน


พิธีถวายราชสดุดี
กิจกรรมการอบรม  ผอ.ร.ร.ขนาดเล็ก

 


ทำกิจกรรมกลุ่มหลังดู โทรทัศน์

 

ท่าทาง ผอ.ร.ร. แถวหน้า ดูตั้งใจดี


กิจกรรมกลุ่มย่อย ภาคบ่าย

กิจกรรมกลุ่มย่อย ภาคบ่าย

กิจกรรมกลุ่มย่อย ภาคบ่าย


นำเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อย อ.กุมภวาปี

นำเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อย อ.วัง สามหมอนำเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อย อ.ศรีธาตุ

 

นำเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อย อ.โนนสะอาด
(เหลือแค่นี้เหรอ)ทำกิจกรรม

ทำกิจกรรม

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการ โรงเรียน ขนาดเล็กในสังกัด
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมร่วมคิด สพป.อด.๒    มีบรรยากาศ   ดังที่นำเสนอ.....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา