HOME
Start
332
333
334
337
338
329
330
331
335
336
End
การอบรมพัฒนาครูด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน
โรงแรม อินเเตอร์ รีสอร์ท  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี
๒-๕ ก.ย. ๕๗


ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อ ฯ งานนี้ ไม่มาไม่ได้  ห้ามป่วย ห้ามลา ห้ามขาด เพราะ เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบ โดยตรง ครับท่าน

 

นำเสนอ  Aplication เพื่อการเรียนรู้  (ครู ป.๒)นำเสนอ  Aplication เพื่อการเรียนรู้ (ครู ป.๒)


นำเสนอ  Aplication เพื่อการเรียนรู้ (ครู ป.๒)


นำเสนอ  Aplication เพื่อการเรียนรู้  (ครู ป.๒)

 นำเสนอ  Aplication เพื่อการเรียนรู้  (ครู ป.๒)


นำเสนอ  Aplication เพื่อการเรียนรู้  (ครู ป.๒)


การค้นหา Aplication นอก LO ของครู ป.๓การค้นหา Aplication นอก LO ของครู ป.๓

การค้นหา Aplication นอก LO ของครู ป.๓

การค้นหา Aplication นอก LO ของครู ป.๓

การค้นหา Aplication นอก LO ของครู ป.๓

 

การค้นหาAplication นอก LO ของครู ป.๓การค้นหา Aplication นอก LO ของครู ป.๓

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

 

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

 

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

 

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

 

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

 

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

 

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

นำเสนอ Apps เพื่อการเรียนรู้ ของครู ป.๓

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
สำหรับครูผู้สอน ชั้น ป.๒ และ ป.๓ โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่่น รุ่นแรก ครู ป.๒  อบรม ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๗
รุ่นที่ ๒ ครู ป.๓ อบรม ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม อินเตอร์ รีสอร์ท อ.หนองแสง
มีบรรยากาศการอบรม.....ดังที่นำเสนอ.....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา