HOME
Start
332
333
334
337
338
329
330
331
335
336
End
การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ : The 7th International Conference on Educational Research  
 คณะศึกศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๓-๑๔ ก.ย. ๕๗

 

พิธีเปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านโนนสวาง อ.วังสามหมอ

 

พิธีเปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านโนนสวาง อ.วังสามหมอ

 

การรับชมรายการ
ณ   โรงเรียนบ้านหนองผึ้ง-หนองศรีเจริญ
อ.กุมภวาปี

 

การรับชมรายการภาคเช้าที่ โรงเรียนบ้านโนนสวาง อ.วังสามหมอ

 


การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ณ โรงเรียนบ้านเชียงกรม
อ.ประจักษ์ศิลปาคม


การรับชมรายการภาคเช้า
ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
อ.กุมภวาปี

การรับชมรายการภาคเช้า
ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
อ.กุมภวาปี

การรับชมรายการ ณ โรงเรียนบ้านโคกเล้า
อ.วังสามหมอ

การรับชมรายการ ณ โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
อ.กุมภวาปี

การรับชมรายการ ณ โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ
อ.กุมภวาปีการอบรม  ณ โรงเรียนบ้านเชียงกรม  อ.ประจักษ์ศิลปาคม

 

 

 

 

 

 

การอบรม ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ    อ.กุมภวาปี

 

การอบรม ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
อ.กุมภวาปี


 

 

 

การนำเสนอกิจกรรม ณ ร.ร. ทอง อินทร์สวนมอญ

พิธีเปิด ณ ร.ร.บ้านทับไฮ อ.หนองแสง

 


การรับชมรายการ ณ โรงเรียนบ้านวาปี
อ.กุมภวาปี

การรับชมรายการ   ณ    โรงเรียนบ้านวาปี    อ.กุมภวาปี

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสำนักงานคณะกรรมาารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดยให้ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ทั่วประเทศ รับชมรายการอบรมครูโรงเรียนปลายทาง
ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง ๑๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ และทำกิจกรรมในภาคบ่าย
ตามคู่มือการอบรม..............ดังนำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา