HOME
Start
332
333
334
337
338
329
330
331
335
336
End
งานแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕ค๗ ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ    อ.วังสามหมอ
๙  ต.ค. ๕๗

 


 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี    เขต   ๒   ได้จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๗   ณ     โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ และบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทน เข้าร่วมงาน
ศิลป หัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔   ณ จังหวัดสกลนคร   ๘ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
มีบรรยากาศของงาน ดัง ที่ นำเสนอ....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา