HOME
Start
332
333
334
337
338
329
330
331
335
336
End
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (dLTV)
โรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอวังสามหมอ
18-21 พ.ย.57 

 

 

จานแบบเก่ายังใช้ได้

รั้วสร้างจากแรงศรัทธา ศิษย์เก่าฅ
ที่ ร.ร.โคกสว่างดงง่ามน้อย
 

 

 


ณ ที่ แห่งนี้ สมเด็จย่า เคยมาประทับ ที่ โรงเรียนบ้านโคกเล้า

 


เยี่ยมนืเทศโครงการ dLTV โดย ท่าน บุญล้น พิมพาที (รอง.ผอ.สพป.อด.๒) และศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.สุริยนต์......ผอ.สุริยนต์ ภูขาว ผอ.ร.ร.บ้านโนนสวางให้การต้อรับ

dLTV ใช้งานได้จริงๆ ที่ โนนสวาง


dLTV ใช้งานได้จริงๆ ที่ โนนสวาง

 


dLTV ใช้งานได้จริงๆ ที่ โนนสวาง

 

ที่ โรงเรียนวังทอง ยังใช้ของเก่า ได้ดี

ดูมันสูงไป ต้องแก้ไข ท ร.ร. วังทอง

มุมมองหน้าโรงเรียนบ้านวังทอง
ร.ร.ท่ามกลางหุบเขา

 

 

 

กำลังสร้างเรือนเพาะเห็ด นักการภารโรง (เสื้อแดง) กับนักเรียน

 

ศน.กับ หมู ป่า ที่ โรงเรียนบ้านวังทองใช้เรียนได้ดีที่ โรงเรียนบ้านคำจวง

 

ที่ โรงเรียนบ้านผาทง


ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน ที่ โรงเรียนบ้านคำจวง

 

 

ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน ที่ โรงเรียนบ้านผาทอง


เยี่ยมห้อง ป.๖ ที่ ดานใหญ่พิทยาคาร


ใช้ dLTV ได้ดี ที่ ดานใหญ่พิทยาคาร

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศติดตาม การดำเนินงาน ตามโครงการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (dLTV) ของโรงเรียนขนาดเล้กทั่วประเทศ
ในภาพเป็นการนิเทศ โรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต ๒
มีสภาพตามที่เห็น.........จะพยายาม แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ไป....ให้ดีที่สุด เท่าที่ จะทำได้.......ครับผม

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา