HOME
Start
342
333
334
337
338
339
340
341
335
336
End
การนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมนักเรียน ไปแข่งขันงาน ศิลป หัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.สกลนคร
โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒
๒-๙ ธ.ค. ๕๗


นิเเทศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์       อ. ประจักษ์ศิลปาคม

 

 

นิเเทศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์     


  อ. ประจักษ์ศิลปาคม


นิเทศ ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม


นิเทศ ร.ร.โคกศรีสำราญวังหน้าผา
อ.กุมภวาปี


นิเเทศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์       อ. ประจักษ์ศิลปาคม


นิเเทศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์       อ. ประจักษ์ศิลปาคม

นิเเทศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์     
  อ. ประจักษ์ศิลปาคม

 

 


นิเทศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงที่ ทมป่าข่า มีกวาง ด้วย


นิเทศโรงเรียนชุมชนทมป่าข่า    อ.โนนสะอาด


นิเทศ โรงเรียนบ้านม่วงดง อ.โนนสะอาด

นิเทศ โรงเรียนบ้านม่วงดง
อ.โนนสะอาด

นิเทศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
อ.โนนสะอาด


นิเทศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา อ.โนนสะอาด


นิเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ


นิเทศอนุบาลศรีธาตุ

นิเทศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ
โรงเรียนในโครงการวิจัยการสอนคณิตศาสตร์
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนิเทศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ

 

 

นิเทศ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม อ.กุมภวาปี

นิเทศ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
อ.กุมภวาปี

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมนักเรียน ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ไปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จ.สกลนคร ซึ่งศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู็
ได้ออกพื้นที่ นิทศติดตาม ให้คำแนะนำ การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การทำกิจกรรมของนักเรียน
ซึ่งบางโรงเรียน ก็นำเสนอ หลากหลายกิจกรรม ด้วยความตั้งใจ ให้ ศึกษานิเทศก์ ผู้ไปเยี่ยมเยียน.......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา