HOME
Start
342
333
334
337
338
339
340
341
335
336
End
การนิเทศติดตาม การไปแข่งขันงาน ศิลป หัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.สกลนคร
จังหวัดสกลนคร
๑๑-๑๒ ธ.ค. ๕๗


เจอกันทีมแรก เช้าตรู ๑๑ ธ.ค. ทีมแข่งคอมพิวเตอร์ จาก โรงเรียนบ้านนายูง

 

บูทจัดนิทรรศการ ปีนี้เน้น ประหยัด

จังหวัดละ ๑ บูท


ทีมโครงงาน ก.พ.อ. จาก ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

โครงงาน ม.ต้น ที่เน้นวัสดุในท้องถิ่น


คุณครูสุขี เป็นผู้นำทีมงานคอมพิวเตอร์   ของ   โรงเรียนบ้านนายูง
หอประชุมวชิราลงกรณ์   สถาปัตยกรรม โดดเด่น ของ มรภ. สกลนคร

 

ดูแปลกดี เขานำมาทำโครรงาน
ได้ดีด้วย

 


 

สพป. อุดรธานี เขต ๔ ตัวแทน จาก อุดรธานี จัดบู๊ท นิทรรศการนักเรียน จาก โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา ตัวแทน สพป.อุดรธานี เขต ๒ จัด สวนถาดแห้ง

นักเรียน จาก โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา
ตัวแทน สพป.อุดรธานี เขต ๒
จัด สวนถาดแห้ง ระดับ ประถมศึกษา


ทีมโครงงานการอาชีพ ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   ตัวแทน จาก สพป.อด.๒

 

ช่างไม้ จากโรงเรียนหาญใจพิทยาคม อ.วังสามหมอ
ตัวแทน สพป.อด.๒

 


การแกะสลักผลไม้ ดูสถานที่คับแคบการประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ


ทีมจักสานไม้ไผ่ จาก ห้วยแสงอรุณวิทยา   อ.โนนสะอาด นำทีมโดยคุณครู นันท์ บุญปลอด

ทีมจักสานไม้ไผ่ จาก ห้วยแสงอรุณวิทยา
  อ.โนนสะอาด

 

ยิ่งแคบไปใหญ่  แปรรูปอาหาร
จาก อนุบาลศรีํธาตุ

 


ทำอาหารคาวหวาน

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศ ติดตาม นักเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ไปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จ.สกลนคร ในภาพเป็นการนิเทศติดตาม นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่จะแข่งขัน   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา