HOME
Start
342
343
344
337
338
339
340
341
345
336
End
การประชุมการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรี
21-23 ม.ค. 58


ศึกษานิเทศก์ จาก สพป. ใน จังหวัดอุดรธานี ทั้ง ๔ เขต ศึกษา ดูงาน
ณ โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้าจ.สุพรรณบุรี
  นายมานิตย์  ดวงดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน ณ หอ้งเรียน

การเรียนโดยใช้ dLTV ที่ ร.ร.วัดไผ่เดี่ยวทุกโรงเรียนใน สพป.สพ ๑ จะสะอาด สวยงาม
ดังที่เห็น น่าประทับใจ

เยี่ยมห้องเรียน ดูการจัดที่นั่งนักเรียน
จัดแบบที่นั่งในโรงหนัง


นักเรียนตั้งใจเรียนมากๆ


คณะศึกษาดูงาน จากเมืองอุดร ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

 

อีกโรงเรียนหนึ่งที่ ศึกษาดูงาน ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับ


ห้องเรียนที่วัดสุขเกษม ส่วนมากจะติด TV ไว้ที่ด้านข้าง


ผลงานนักเรียน ที่ ร.ร.วัดสุขเกษม


ห้องปฏิบัติการภาษาที่คงเหลืออยู่
ซึ่งส่วนมาก ชำรุดไปแล้ว

ห้อง ป.๖ ที่ ร.ร.วัดสุขเกษม มี TV ๓ จอภาพ
ดูได้ทั่วถึง ทั้งห้องโต๊ะส่งงาน ชั้น ป.๒

ลาน BBL ที่ ร.ร.วัดสุขเกษม

บรรยากาศที่ประชุม ที่ โรงแรมสองพันบุรี

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน ในสังกัด สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑.......... มีบรรยากาศ ดังที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ลา