HOME
Start
352
353
354
357
358
359
350
351
355
356
End
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การสุ่มสอนนักเรียน ชั้น ป.๒ ของ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ

การทำกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้น ป.๒

ผลงานที่เป็นรูปธรรม ของนักเรียน ชั้น ป.๒

 

ศึกษานิเทศก์ ทดลองสอน ชั้น ป.๕

 

โดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำกิจกรรม

แนะนำการนำเสนอผลงาน

 

นักเรียนฟังคำอธิบาย

 

นักเรียนฟังคำอธิบาย

นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย

 

สนทนาแลกเปลี่ยนในกลุ่ม

 

การนำเสนอผลงาน ของนักเรียน ชั้น ป.๕

 

การทดลองสอน ชั้น ม.๑
ของศึกษานิเทศก์ 

นักเรียน ชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมตามที่ ศึกษานิเทศก์ มอบหมาย

 

 

การนำเสนอผลงาน ของ นักเรียน ชั้น ม.๑ เกิดจากการคิดค้นเอง

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน

ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม สรุปโครงการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

คุณครู ผู้อำนวยการ และศึกษานิเทศก์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพ ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
เกี่ยวกับ การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

 

 

ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ที่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการฯ ด้วยดี เสมอมา

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกให้ สพป.อุดรธานี เขต ๒ เข้าร่วม โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง สพป.อด.๒
ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการวิจัย ของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง จะดำเนินการวิจัย เป็นเวลา ๕ ปี
เริ่มจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งปีการศึกษๅ ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๒ ของการดำเนินโครงการ
รูปแบบการดำเนินโครงการ เป็นการทดลองใช้นวัตกรรม OPEN APPROACH กับ LESSON STUDY
ซึงมีกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ......ดังที่นำเสนอ..(บางส่วน)..

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ