HOME
Start
362
363
364
357
358
359
360
361
365
356
End
การนิเทศการสอนโรงเรียนในโครงการพัฒนากาคิดขั้นสูงทางคณิตศาสร์
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
6 ก.ค. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิจัยตณิตศาสจตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกให้ สพป. อุดรธานี เขต ๒ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม Open Approach และ Lesson studyซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้คัดเลือก
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด ให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ ในปี ๒๕๕๙
คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษา ฝึกสอน มาช่วยดำเนิงงานตามโครงการฯ จำนวน ๒ คน
ซึ่งศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ออกพื้นที่ไปให้คำแนะนำช่วยเหลือ นิเทศการสอน ทุกๆ สัปดาห์..
...ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ม.ขอนแก่นเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ด้วยดีมาตลอด...ศน.สย.

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ