HOME
Start
362
363
364
367
368
369
360
361
365
366
End
การอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเปิด (Open Approach) และศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ
๓-๔ สิงหาคม ๕๙

คุณครูรับหน้าที่เป็นพิธีกร

 

ชื่องานนี้

 

 

คุณครูสนใจป้ายนิทรรศการ และสื่อการสอนของโครงการฯ

 

ป้ายนิทรรศการและสื่อการสอนของโครงการฯ

 

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.มนตรี วงศ์อารีย์ กล่าวรายงาน ต่อท่านประธาน


ท่าน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒
ท่าน สมาน บุญจะนะ กล่าวเปิดงาน
และให้โอวาทกับผู้เข้ารับการอบรมฯ

ท่า ผอ.มนตรี บรรยายถึงที่ไปที่มาของโครงการฯ
และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
กับ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

คุณครูสาคร ทิพนัส เล่าถึงการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีเปิด และศึกษาชั้นเรียน
ในแบบของห้วยผึ้ง

 

 

ท่าน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ พบปะกับคุณครู

 

 

คณะครูที่ให้ความสนใจสมัครร่วมโครงการ จากหลายโรงเรียน ใน ๖ อำเภอ
ในพื้นที่บริการของ สพป.อุดรธานี เขต ๒

 

คุณครูทองปลิว เล่าถึงประสบการณ์
การไปร่วมเปิดชั้นเรียนในประเทศญี่ปุ่น

คุณครูทองปลิว เล่าถึงประสบการณ์
การไปร่วมเปิดชั้นเรียนในประเทศญี่ปุ่น

 

 

คุณครูสนใจการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ขออภัยภาพไม่ชัด)

 

 

นักศึกษาฝึกสอน จาก คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำสื่อ นวัตกรรม
ของโครงการฯ

 

คุณครูรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

การสังเกตชั้นเรียนในภาคบ่าย
ในภาพเป็น ห้อง ป.๑

การสาธิตการสอน โดยวิธีเปิด ของ นศ.ฝึกสอน จาก มข.
ในภาพเป็น ชั้น ป.๑

คุณครูสนใจสังเกตการสอนของครู และพฤติกรรมของนักเรียน

 

การสาธิตการสอนโดยวิธีเปิด ชั้น ป.๔ ของคุณครู สาคร ทิพนัส

 

นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย

นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย

 

คุณครูสังเกตการสอน ชั้น ป.๔

 

 

คุณครูสรุปบทเรียน

 

คุณครูอธิบายแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป

การสาธิตการสอน ชั้น ม.๑
ของ นศ.ฝึกสอน จาก มข.

 

 

นักเรียนนำเสนอผลงาน จาก การทำกิจกรรม

 

คุณครู ศึกษานิเทศก์ และนักศึกษาฝึกสอน
ความร่วมมือ จะเป็นกลไกลไปสู่ความสำเร็จ
ของโครงการฯ

 

 

การศึกษาชั้นเรียน เป็นรายชั้น (เสียดายไม่มีใครถ่ายภาพหน้าห้อง)

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๒
ได้จัดอบรมการขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเปิด (Openn Approach ) และศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ไปยังโรงเรียนที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ
มีคณะครู จากหลายโรงเียน ในสังกัด สพป.อด.๒ ให้ความสนใจร่วมอบรม......ซึ่งมีบรรยากาศดังภาพที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ