HOME
Start
362
363
364
367
368
369
360
361
365
366
End
การนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด
๕ สิงหาคม ๕๙

งานช่างไม้


ตัดเตรียมไม้

 

 

ใสไม้ให้เรียบก่อน

 

นำไมที่เตรียมไว้มาประกอบกัน

 

กลายเป็นกี่ทอเสื่อ (Product)

 

งานทอเสื่อ

แล้วก็นำมาทอเสื่อ

 

กรรมวิธีทอเสื่อ

 

ผลที่ได้ ได้เสื่อไปปูนอน หรือนั่ง
หรือไปปูฟังลำ ฯลฯ

 

งานจักสานไม้ไผ่

เหาตอกไม้ไผ่

 

สานเปลไม้ไผ่

ผลผลิตที่ได้จาก่ไม้ไผ่

งานเกษตร

เลี้ยงไก่

 

เป็นหลักฐาน ของจริง

 

 

งานเกษตร

เลี้ยงกบ

 

งานเกษตร

เลี้ยงหมู

BBL ไซต์ BIG ที่ ห้วยแสงอรุณ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยาเป็น ๑ ใน ๒ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ ที่ได้คัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบในโครงการการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในภาพเป็นการนิเทศ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในภาคสนามจริง และโรงเรียนนี้ ก็ได้จัดสอนงานอาชีพที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรีนรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ในอนาคต ต่อไป.............ศน.สย.

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ