HOME
Start
362
363
364
367
368
369
360
361
365
366
End
การอบรมบุคลากรโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"    อ.เมือง จ.สุรินทร์
17-19 ธ.ค. 59

 

 

ชื่อการอบรม

 

 

ผวจ.สุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

ศึกษานิเทศก์ ตัวแทน สพป.อุดร ๒ ร่วมอบรมฯ

 

 

การบรรยายความเป็นมาของโครงการ
และแนวทางการดำเนินโครงการฯ
โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของศึกษานิเทศก์ในโครงการฯ

บรรยากาศการสัมมนาวิชาการ
ของศึกษานิเทศก์ในโครงการฯบรรยากาศการสัมมนาวิชาการ
ของศึกษานิเทศก์ในโครงการฯ

 บรรยากาศการสัมมนาวิชาการ
ของศึกษานิเทศก์ในโครงการฯ

 

บรรยากาศการสัมมนาวิชาการ
ของศึกษานิเทศก์ในโครงการฯ

 

การสาธิตการสอน ชั้น .ป.๔

การสะท้อนผลหลังการสอน

 

การสาธิตการสอน ชั้น .ป.๔

 

 

คุณครูผู้สอน , นักเรียน, และผู้สะท้อนผลถ่ายรูปร่วมกัน

 

การปิดการอบรม โดย อ.ปรีชา เครือวัลย์
ที่ปรึกษาโครงการฯ

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดขั้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙   ณ   โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"    อ.เมือง    จ.สุรินทร์
ดำเนินโครงการโดย ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเป็นโครงการฯ ระยะยาว ดำเนินระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ