HOME
Start
362
363
364
367
368
369
360
361
365
366
End
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๓
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๓
เดือนมกราคม ๒๕๖๐

การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการศึกษา ที่ ร.ร.บ้านผาทอง


กำลังก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ที่ได้รับบริจาค
จากพระสงฆ์

อาคารนี้ก็ได้รับบริจาค จาก สทร.พระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ ร.ร.ผาสุกประชานุกูล สาขาสุมณฑา

 

 

 

 

วันนี้มีพระสงฆ์ จากอเมริกา มีทำพิธีมอบ
โต๊ะอาหารและห้องน้ำ (ตอนบ่าย)
ที่ ร.ร.ผามุกประชานุกูล สาขาสุมณฑา

 

 



คุณครูมาให้การต้อนรับ ศึกษานิเทสก์
ที่ ร.ร.ผามุกประชานุกูล สาขาสุมณฑา

 

เส้นทางการเดินทางไป ร.ร.ผามุกประชานุกูล
สาขาสุมณฑา

 

อาคารเรียนใหม่ ที่ ร.ร.ผาสุกประชานุกูล

อาหารกลางวัน ที่ ร.ร.ผาสุกประชานุกูล

เรือนเพาะชำเมลอน ที่ ร.ร.บ้านคำจวง

โรงเพาะเห็ด ที่ ร.ร.บ้านคำจวง

 

สนามเด็กเล่น ที่ ร.ร.บ้านคำจวง

ภายในโรงเรีอนเพาะเห็ดที่ ร.ร.บ้านคำจวง

 

จักรยานที่ได้จากการบริจาคจากพระสงฆ์
ที่ ร.ร.บ้านคำจวง

 

เตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรืยน
ที่ ร.ร.บ้านคำน้อย

 

การติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET กลุ่มวังสามหมอ ๓

 

 

 

 

การติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET กลุ่มวังสามหมอ ๓

 

แปลงผัก ร.ร.บ้านคำยาง

 

ศิลปิน ที่ ร.ร.คำไฮพิทยาคม

 

เลี้ยงไก่ไข่ ที่ ร.ร.บ้านคำยาง

ร่องรอยการติว ที่ คำไฮพิทยาคม

เยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง

 

ตรวจสอบหัว LNB ที่ ร.ร.บ้านวังทอง

 

โรงเรียนไกลพ้น ห่างจาก สพป.อุดร ๒
มากที่สุด

 

ทิวทัศน์ หน้าโรงเรียนบ้านวังทอง ในหน้าแล้ง

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและงานกิจการอื่นๆ ของโรงเรียน   ซึ่งเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์
เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน (ผู้บริหาร,ครู,นักเรียน,ชุมชน) ในบางปัญหาที่แก้ไขได้ก็แก้ ณ ที่นั้นๆ
บางปัญหาที่แก้ไม่ได้ ก็นำมาวางแผน หาแนวทาง หาอุปกรณ์ หาทรัพยากร มาดำเนินการแก้ไขในลำดับต่อไป
ซึ่งมีสภาพ บรรยากาศ การนิเทศ ดังที่ เห็น............แม้ว่าจะห่างไกล ศึกษานิเทศก์ไทย ก็ไปถึง.........
และปัญหานั้น จะได้รับการแก้ไข........ในที่สุด

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ