HOME
Start
362
363
364
367
368
369
370
361
365
366
End
ภารกิจ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ ช่วงปลายปีการศึกษา
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สพป.อุดรธานี เขต ๒
ม.ค.- มี.ค. ๖๐

การทดลองนวัตกรรม Open Approac กับนักเรียน ชั้น ม.๑
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ศรีธาตุ

 

นำเสนอแนวคิด จากกิจกรรมที่ได้รับมอยหมาย

 

 

นำเสนอแนวคิด จากกิจกรรมที่ได้รับมอยหมาย

 นำเสนอแนวคิด จากกิจกรรมที่ได้รับมอยหมาย

 

 

เยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ที่ ร.ร.บะยาวพัฒนาศึกษา อ.วังสามหมอ

 

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร.บะยาวพัฒนาศึกษา

อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ VDO ที่ บะยาวฯ

 

ห้องเรียนประชารัฐที่ ร.ร.บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
อ กุมภวาปี

 

 

 

ศึกษานิเทศก์ กับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ

 

ห้องเรียน DLTV

 

คุณครูโรงเรียนบ้านตูม จะสาธิตการสอนโดยวิธีเปิด

 

กิจกรรมการสอนแบบเปิด

 

นักเรียนทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

นักเรียนนำเสนอกิจกรรม

 

 

นักเรียนนำเสนอกิจกรรมรายกลุ่ม

 

นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม

 

นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม

 

เยี่ยมห้องสอบ NT ที่ ร.ร.บ้านดงกลาง

 

เยี่มห้องสอบ NT ที่ ร.ร.นานกชุมนาชุมพร

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ในช่วงปลายปีการศึกษา เป็นช่วงที่ศึกษานิเทศก์ ต้อง ออกพื้นที่ติดตามความคืบหน้า หรือผลของการดำเนินโครงการ
ซึ่งเป็นการสะท้อนผลของกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการฯ ตามทฤษฎีในตำรา รับทราบอุปสรรค ปัญหา
ปัจจัย ที่ต้องนำมาแก้ไข วางแผนปรับปรุง ในปีการศึกษา ต่อไป

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ