HOME
Start
362
363
364
367
368
369
370
361
365
366
End
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล
โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย
๙-๑๐ มี.ค.๖๐

พิธีเปิดโดย  ท่าน  รอง  ผอ.สพป. หนองคาย  เขต  ๒

 

 


การเตรียมงานของ ร.ร. บ้านปะโค
สพป.อุดรธานี ๒

 

การนำเสนอผลงานบนเวที ของ
ร.ร.บ้านซำเสี้ยว สพป.หนองบัวลำภู ๒

 

 

บู๊ทนิทรรศการ DLIT ของโรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี   เขต ๒ (DLTV)

 

 

การนำเสนอบนเวที ของ ร.ร.บ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต ๒ (DLIT)

 

 

การนำเสนอ Best DLTV ของ
ร.ร.บ้านโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต ๑

 

 

การนำเสนอ Best DLIT ของ
ร.ร.บ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี ๓

 

การนำเสนอ Best DLTV ของ ร.ร.บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน สพป.อุดรธานี ๒

 

การนำเสนอ Best DLIT ของ
ร.ร.บ้านท่าลี่ สพป.อุดรธานี ๔

 

การนำเสนอ Best DLTV ของ
ร.ร.บ้านคำบอน สพป.อดรธานี ๓

 

การนำเสนอ Best DLIT ของ
ร.ร.วังหลวงพิทยาสรรค์ สพม.๒๑

 

การนำเสนอ Best DLTV ของ
ร.ร.บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป.หนองคาย ๑

 

การนำเสนอ Best DLTV ของ
ร.ร.บ้านพระบาทนาหงส์ สพป.หนองคาย ๒

 

 

การนำเสนอ Best DLTV ของ
ร.ร.บ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป.หนองคาย ๒

 

 

การนำเสนอ Best DLIT ของ
ร.ร. ชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย ๑

 

บู๊ท ร.ร.ชุมชนบ้านปะโค สพป.นค.๑

 

บู๊ท ร.ร.บ้านซำเสี้ยว สพป.นภ. ๒

 

บู๊ทนิทรรศการ ร.ร.บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน สพป.อุดรธานี เขต ๒

 

 

บู๊ท ร.ร.บ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป.นค.๒

บู๊ท ร.ร.บ้านคำบอน สพป.อด.๓

บู๊ทนิทรรศการ ร.ร.บ้านหนาดฯ สพป. นค.๑

 

บู๊ท ร.ร.บ้านโนนสำราญ สพป.อุดร ๑

 

บู๊ทนิทรรศการ ร.ร.วังหลวงพิทยาสรรค์ สพม.๒๑

บู๊ทนิทรรศการ ร.ร.บ้านท่าลี่ สพป.อด.๔

 

บู๊ท ร.ร.บ้านหันน้อย สพป.อด.๓

 

บูีท ร.ร.บ้านพระบาทนาหงส์ สพป.นค.๒

พิธีปิด โดย ท่าน ดร.อนันต์ พันนึก
รอง ผอ.สพป.หนองคาย ๑

 

คณะกรรมการตัดสิน บางส่วน

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ในนามศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภาค ๑๐
ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ(Beat Practice) การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ๑๐
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งมีโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ ๑๐
(จ.หนองคาย, บึงกาฬ, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย) สมัคร เข้าร่วมคัดเลือก ประเภทละ ๖ ทีม รวม ๑๒ ทีม
ซึงมีบรรยากาศ การคัดเลือกดังนำเสนอ ................ผลการคัดเลือกโปรกคลิกดู...........คลิก

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ