HOME
Start
372
373
374
377
378
369
370
371
375
376
End
สพป.อุดรธานี เขต ๒ ทัศนศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ISE พัทยา
International School Eastern Seaboard
๒๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๐


คณะศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติ จาก สพป.อุดรธานี เขต ๒ ถ่ายภาพรวม หน้าโรงเรียน

 

 

ครูใหญ่สายมัธยมกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนตั้งอยู่ในบูรพา กอลฟ์ คลับ

 

 

บริเวณหน้าโรงเรียน

 

 

 

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ และคณะร่วมฟังบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนานาชาติ ISE

 

 

ศึกษาดูงานภายในโรงเรียน
แยกเป็นกลุ่มย่อย ตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ กลุ่มละ ๕-๑๐ คน

 

 

คุณครูศิลปะ นำคณะเจ้าหน้าที่
สพป.อุดร ๒ ดูงาน

 

 

ห้องดนตรี

โรงยิมเนเซียม โล่งๆ

โรงอาหาร สีสัน ชูดชาด เร้าใจ

 

 

 

ป้ายผลงานนักเรียน

 

สนามเด็กเล่น

ผอ.สพป.อด.๒ มอบของที่ระลึกให้โรงเรียน

 

ผู้ให้ความอนุเคราะห์ประสานงาน

ศึกษานิเทศก์ เจ้าของโครงการ

ผู้ประสานอีกท่าน และ ผอ.สพป.อด.๒

 

 

สะท้อนจากการศึกษาดูงาน

 

 

 

ท่าน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ กล่าวเปิดการสะท้อนผลการดูงานและนำมาประยุกต์ใช้
ยกระดับคะแนน Onet ภาษาอังกฤษของนักเรียนในความรับผิดชอบ ให้สูงขึ้น

 

 

การสะท้อนผลกลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม ๑

 

 

การสะท้อนผลกลุ่มครูผู้สอน กลุ่ม ๑

 

การสะท้อนผลกลุ่มครูผู้สอน กลุ่ม ๒

 

 

การสะท้อนผลกลุ่มผู้บริหาร กลุ่ม ๒

 

 

การสะท้อนผลกลุ่มบุคลากร สพป.อด.๒

 

 

การสะท้อนผลกลุ่มครูผู้สอน กลุ่ม ๓

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอนในโรงเรียนศูนย์ PEER
ผอ.กลุ่มงาน ในสพป. ศึกษานิเทศก์ (บางส่วน) และ ท่านผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ท่าน พรชัย  โพคันโย
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ   International School Eastern Seaborad จ.ชลบุรี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ในการยกระดับคะแนน ONET
วิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น ในลำดับต่อไป มีบรรยากาศการศึกษาดูงานและการสะท้อนผล ....ดังนำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ