HOME
Start
372
373
374
377
378
369
370
371
375
376
Edn
การนิเทศความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๓
๑๖-๑๘ พ.ค.๖๐เยี่ยมห้องเรียน ป.๓ และ ป.๔ โรงเรียนบ้านผาทอง

 

 

หน้าเสาธงโรงเรียนบ้านผาทอง

เยี่ยมห้องเรียน ป.๑ ร.ร.ผาทอง

 

สร้างเอง ที่ ร.ร.ผาสุกฯ (สาขาสุมณฑา)

 

 

กำลังสอนอ่าน ที่ ร..ร.ผาสุกฯ (สาขาสุมณฑา)

 

อาคารเรียนกำลังก่อสร้างด้วยการบริจาค
ร.ร.ผาสุกฯ (สาขาสุมณฑา)

 

การต้อนรับคณะนิเทศติดตามและรายงานข้อมูล ณ โรงเรียนผาสุกประชานุกูล

 

 

เอกสารเตรียมต้อนรับกรรมการเพียบ

หนังสือกำลังทะเบียน ที่ร.ร.ผาสุกฯ

 

 

สภาพอาคารบริเวณของ ร.ร.ผาสุกฯ

 

 

 

 

นักเรียนเตรียมความพร้อมเข้าเรียนภาคบ่ายที่ ร.ร.ผาสุกประชานุกูล

 

 

ผลผลิตของ ร.ร.บ้านคำจวง

 

ปลูกพืชผัก ผลไม้กางมุ้ง ที่ ร.ร.บ้านคำจวง

หน้าเสาธง ร.ร.บ้านคำจวง

 

กำลังก่อสร้างอาคารเรียนที่ ร.ร.บ้านคำน้อย

 

สภาพอาคารเรียนของ ร.ร.บ้านคำน้อย

สภาพสนามของ ร.ร.บ้านคำน้อย

ผอ.ร.ร.บ้านคำน้อย รายงานความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐

เยี่ยมห้องเรียนที่ ร.ร.ดานใหญ่พิทยาคาร

 

จานรับสัญาณดาวเทียมหลากสี
ที่ ร.ร.ดานใหญ่พิทยาคาร

 

กำลังตัดหญ้าสนามที่ ร.ร.บ้านดงกลาง

 

เยี่ยมห้องเรียนที่ ร.ร.ดานใหญ่พิทยาคาร

 

รับอาหารกลางวันที่ ร.ร.บ้านคำยาง

 

ประชุมรายงานความพร้อม ที่ ร.ร.บ้านคำยาง

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ในช่วงเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมลักษณะกายภาพของโรงเรียนได้แก่ อาคาร สถานที่ ห้องน้ำ โรงอาคาร
ห้องสมุด อาคารกิจกรรมต่างๆ ถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ด้านวิชาการ ได้แก่ ตารางเรียน การจัดครูเข้าสอน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด
อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่ง โรงเรียนส่วนมากได้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ดี

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ