HOME
Start
372
373
374
377
378
369
370
371
375
376
End
การขยายเครือข่ายโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒
โรงเรียนบ้านตูม อ.กุมภวาปี
22 มิ.ย. 60


แจกป้ายชื่อก่อนสอน

คุณครู ร.ร.บ้านตูมชมการสาธิตการสอนหลังห้องเรียน

 

การนำเข้าสู่บทเรียนแบบวิธีเปิด

 

 

การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาแก่นักเรียน

 

 

 

อธิบายอุปกรณ์ที่จะแจกแก่นักเรียน รายกลุ่ม

 

คุณครูสนใจการสาธิตการสอน ของ นศ.ม.ขอนแก่น

 

นักเรียนทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณครูผู้สอนเดินสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา
ของผู้เรียน

 

 

คุณครูจะซักถามแนวทางการแก้ไขปัญหา

 

 

 

การสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่ม

 

เมื่อทุกกลุ่มเสร็จแล้วก็ออกไปนำเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบของสถานการณ
ปัญหาที่ผู้สอนเตรียมให้

 

การสรุปบทเรียน แนวคิดการแก้ปัญหา
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

 

 

 

คุณครูผู้สอน คุณครูสังเกตการสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูพี่เลี้ยง นักเรียนและศึกษานิเทศก์ ถ่ายรูปร่วมกัน

 

 

 

ผอ.ร.ร. บ้านตูม ,ศึกษานิเทศก์, คุณครูพี่เลี้ยง
ร่วมสังเกตการสอน

 

 

 

การวิพากษ์การสอน
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอน
และครูผู้สังเกตการสอน

 

 

การวิพากษ์การสอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอน และครูผู้สังเกตการสอน

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้เลือกโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เป็นโรงเรียนต้นแบบวิจัย และกำลังจะขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนที่สนใจ ในสังกัด
หากโรงเรียนใดสนใจร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ ศน.สุริยนต์ อินทร์อุดม ๐๖๔๗๔๕๗๐๖๐
ในภาพเป็นการสาธิตการสอน ณ โรงเรียนบ้านตูม อ.กุมภวาปี ซึ่งสนใจการนำนวัตกรรม Open Approach & Lesson Study มาใช้ในโรงเรียน

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ