HOME
Start
372
373
374
377
378
379
370
371
375
376
End
การอบรมการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล DLTV, DLIT แบบ Online และ Offline
อาคารร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๐-๑๑ มิ.ย.๖๐

พิธีเปิดการอบรม โดย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธาน
ศน.ปรีดา พงษ์วุฒินันท์ กล่าวรายงาน

 

 

 

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ (ท่านปริญญา ไมยะปัน )   ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด

 

 

 

 

 

คุณครู ICT เข้ารับการอบรมฯ

 

คุณครู ICT เข้ารับการอบรมฯ

 

เกริ่นนำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

สาธิตใช้สื่อ Online

 

 

สาธิตการใช้สื่อ DLIT แบบ Online

 

 

สาธิตการใช้สื่อ DLIT แบบ Offline

 

สาธิตการใช้สื่อ DLTV แบบ Offline

สาธิตการใช้สื่อ DLTV แบบ Offline

สาธิตการใช้สื่อ DLTV แบบ Offline
ลีลาวิทยากร ศน. ไม่ธรรมดา......

 

 

สาธิตการใช้สื่อ DLTV แบบ Offline

 

กินฝืดหน่อย การใช้สื่อ DLIT
แบบแชร์วง LAN

 

การอบรมภาคปฏิบัติการติดตั้ง ปรับปรุง
แก้ไขจานรับรับสัญญาณดาวเทียม

 

การอบรมภาคปฏิบัติการติดตั้ง ปรับปรุง
แก้ไขจานรับรับสัญญาณดาวเทียม

การอบรมภาคปฏิบัติการติดตั้ง ปรับปรุง
แก้ไขจานรับรับสัญญาณดาวเทียม

 

อุปกรณ์ต่างๆ ในการรับสัญาณดาวเทียม

 

การอบรมภาคปฏิบัติการติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไขจานรับรับสัญญาณดาวเทียม

 

การทดลองใช้กระดานอัจฉริยะ

ศึกษานิเทศก์ มอบรางวัลแก่คุณครู
ที่ประสบผลสำเร็จในการทำกิจกรรมการอบรม

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อ DLIT,DLTV
ในระบบ Online และ Offline ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ ๑ คน โดยจัดประชุม
ณ อาคารร่วมคิด สพป.อด.๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบ่งการประชุมเป็น ๒ รุ่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน ซึ่งในการประชุมเป็นการสาธิต การฮาร์ดแวร์ที่มีในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา.......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ