HOME
Start
372
373
374
377
378
379
370
371
375
376
End
การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ของ ทีม RT เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ครั้งที่ ๒
โรงเรียน ใน สพป.หนองคาย ๒, สพป.หนองบัวลำภู ๒, สพป.อุดรธานี ๑
๗-๑๑ ส.ค. ๖๐

เยี่ยมนิเทศ ร.ร.บ้านแป้น รอบ ๒

 

กินเอง ล้างเอง ที่ บ้านแป้น

 

 

แปรงฟัน หลังอาหารมื้อเที่ยงที่บ้านแป้น

 

 

อาหารกลางวันที่บ้านแป้น พร้อมบทสวด

 

 

คนหน้าตาดี มาต้อนรับ ที่ ร.ร.บ้านแบง

 

 

ตัวแทนนักเรียนมาต้อนรับ ทีม RT ที่ บ้านแบง

 

 

 

การนำเสนอตัวอย่างโครงงานที่ บ้านแบง

 

การเข้าค่ายครอบครัวไทย อุ่นไอรัก
ที่ ร.ร.บ้านโนนเมือง สพป.หนองบัวลำภู ๒
วันที่ คณะ RT ไปเยี่ยม รอบ ๒

ผอ.ร.ร.บ้านโนนเมืองให้การต้อนรับ RT Team E
การนิเทศ รอบ ๒

พระอาจารย์วิทยากร ให้คำแนะนำนักเรียนในการทำใบงานกิจกรรมฯ
การเข้าค่ายครอบครัวไทยอุ่นไอรัก ที่ ร.ร.บ้านโนนเมือง สพป.หนองบัวลำภู ๒

 

 

บรรยากาศการเข้าค่ายฯ ที่ โนนเมือง

 

 

พบปะ ผอ.ร.ร.บ้านโคกนาเหล่า สพป.หนองบัวลำภู ๒

 

 

บรรยากาศของ ร.ร.บ้านโคกนาเหล่า

 

ผอ.ร.ร.บ้านโนนสำราญ สพป.อุดร ๑
กล่าวต้อนรับ RT

 

 

 

นักเรียนบ้านโนนสำราญ กล่าวต้อนรับ RT
เป็น ๒ ภาษา อังกฤษ - จีน

 

กิจกรรมร้องเลงคุณธรรมและเสวนาคุณธรรม
ที่บ้านโนนสำราญ

 

โครงงานคุณธรรมที่ โนนสำราญ

 

 

นั่งรอ RT ที่ บ้านโนนสำราญ

 

 

เป็นหลักการมานิเทศ ที่ บ้านโนนสำราญ สพป.อุดรธานี ๑

 

การต้อนรับ RT ที่ บ้านโคกผักหอม
สพป.อุดรธานี ๑

 

ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหอม กล่าวต้อนรับ RT

 

ประธาน TR ทีม E พบปะกับนักเรียน ที่ โคกผักหอม

บรรยากาศที่โคกผักหอม

 

บรรยากาศที่โคกผักหอม

 

บรรยากาศที่โคกผักหอม

โครงงานของ โคกผักหอม

 

โครงงานของ โคกผักหอม

 

โครงงานของ โคกผักหอม

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของทีม RT คุณธรรม เขตตรวจราชการ ที่ ๑๐ ทีม E
ประกอบด้วย ดร.สุพัชร พันธุระศรี (สพม.๒๐), นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัส (สพป.หนองบัวลำภู๑)., นายสุริยนต์ อินทร์อุดม(สพป.อุดร ๒)
ทำการนิเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๑, หนองบัวลำภู เขต ๒, หนองคาย เขต ๒
รอบที่ ๒ นิเทศ ระหว่างวันที่  ๗ - ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ มีบรรยากาศดังที่นำเสนอ.......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ