HOME
Start
372
373
374
377
378
379
370
371
375
376
End
การนิเทศเพิ่อประเมินคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรม เข้ารับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ของจังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนในอำเภอกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๓ ก.ย. ๖๐

สัมภาษณ์นักเรียนที่ โรงเรียนห้วยบงดงมะไฟ

 

 

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม ของ
โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ

 

 

 

สัมภาษณ์นักเรียนที่
โรงเรียนบ้านสี่แจ

 

 

 

สัมภาษณ์นักเรียนที่ โรงเรียนบ้านสี่แจ

 


อาหารกลางวันที่ สี่แจ

 

ภูมิทัศน์ที่ สี่แจ

 

สัมภาษณ์นักเรียนที่
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

ปูนา

ถ่ายภาพรวม

 

 

{

ภูมิทัศน์ ที่ ทองอินทร์ สวนมอญ

หอประชุมใหม่ที่ ทองอินทร์

 

หน้าโครงการเกษรพอเพียงที่ ทองอินทร์ ฯ

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ
ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการคัดเลือก หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา ชุมชน คุณธรรม เพื่อเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
โดย คัดเลือก อำเภอ ๓ แห่ง, โรงพัก ๓ แห่ง, โรงพยาบาล ๓ แห่ง, อปท. ๓ แห่ง, ชุมชน ๓ แห่ง , โรงเรียนสังกัด สพป. เขต ละ ๑ แห่ง
สพม. ๑ แห่ง, สอศ ๑ แห่ง, อบจ.๑ แห่ง, เทศบาลนคร ๑ แห่ง ในส่วนของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้ให้โรงเรียนที่สนใจ สมัครร่วมคัดเลือก
โดย ส่งเอกสาร โครงการฯ แล้วออกประเมินเพื่อคัดเลือกตัวแทน ณ โรงเรียน......ในภาพเป็นออกพื้นที่ สำรวจสภาพจริง.......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ