HOME
Start
372
373
374
377
378
379
370
371
375
376
End
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA 2017)
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
๑๖-๑๘ ต.ค. ๖๐

ศน. ICT ถ่ายรูปกับ ศน. ประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.อุดร ๒ และ ๔

 

ศน.กลุ่มงานสื่อ กับคุณครูและ รองผอ. ร.ร.บ้านปะโค
โรงเรียนตัวแทน สพป.อุดร ๒
ร่วมจัดนิทรรศการในงานฯ

 

 

 

 

การนำเสนอ BEST Practice ร.ร. DLTV และ DLIT
ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ
บนเวทีกลาง

 

ผอ., รองผอ. ร.ร.บ้านปะโค และศึกษานิเทศก์
สพป.อุดร ๒ ที่เข้าร่วมงานฯ

 

ศึกษานิเทศก์ และ นักเรียนโรงเรียนบ้านปะโค ถ่ายรูปร่วมกัน ในบู๊ท นิทรรศการ

 

 

ศึกษานิเทศก์ คุณครู รอง.ผอ.และ ผอ.ร.ร.บ้านปะโค สนทนาหน้าบู๊ทนิทรรศการ ของ โรงเรียนในงานฯ

 

ศน. สพป.อุดร ๒ ถ่ายรูปร่วมกับ ผอ. และ นักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุดร ๑

 

 

สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง โรงเรียนต้นทาง DLTV กับ โรงเรียนปลายทาง DLTV

 

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ สนทนากับ
ตัวแทนบริษัท เทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่นำมาจัดบู๊ท แสดง ในงานฯ

 

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ สนทนากับ
ตัวแทนบริษัท เทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่นำมาจัดบู๊ท แสดง ในงานฯ

 


 

ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี ๒ สนทนากับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอ่างทอง จัดบู๊ท DLIT

 

 

ศน.กลุ่มงานสื่อฯ สนใจนวัตกรรมการจัดชั้นเรียน
ของ ประเทศญี่ปุ่น

 

ศน.สพป.อุดร ๒ สนทนากับ อาจารย์
สถาบันพลศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น

ศน.สพป.อุดร ๒ สนทนากับ จนท. สถานทูตฟินแลนด์
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์
ซึ่งมีผลการสอบ PISA เป็นอันดับหนึ่งของโลก
ติดต่อกันมาหลายปี

 

เยี่ยมบู๊ทนิทรรศการ ร.ร. สพป.ลพบุรี ๒

 

 

เยี่ยมบู๊ทนิทรรศการ ร.ร.ในพื้นที่
จ.นนทบุรี พื้นที่จัดงานฯ

 

 

 

การนำเสนอบนเวทีกลาง ของ ร.ร.บ้านบักได๋  
จ.ศรีสะเกษ ชายแดน เขมร (ร.ร.ชายขอบ)

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
ได้จัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ ๑๐ แล้ว
ซึ่งในปีนี้ได้จัดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารแอ็มแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ ๙) อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ในการนี้ สพฐ. ได้เชิญโรงเรียนบ้านปะโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ซึ่งได้รับรางวัล
รองชนะเลิศโรงเรียนจัดการศึกษาทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ซึ่งมีบรรยากาศ........ดังที่นำเสนอบางส่วน.......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ