HOME
Start
372
373
374
377
378
379
370
371
375
376
End
การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๑ และ ๒
ภาคเรียนที่ ๒/๖๐

อาคารใหม่ ของ ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ

 

สนามเด็กเล่น ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ

 

 

สระว่ายน้ำพร้อมอาคารมีหลังคา
ร.ร.อนุบาวังสามหมอ

 

 

 

ลาน BBL ของ ร.ร. อนุบาลวังสามหมอ

 

ลาน BBL ของ ร.ร.บ้านไทยสมพร

 

เทคโนโลยีการศึกษา ที่ ร.ร.บ้านไทยสมพร

 

 

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร. บ้านไทยสมพร

 

คุณครูกับเทคโนโลยีที่รัฐจัดให้

โรงอาหารใหม่ ที่ ร.ร.หาญใจพิทยาคม

การเรียนพลศึกษา ที่ ร.ร.บ้านนาแก

 

 

การปลูกดอกไม้หน้าอาคารเรียน
ที่ ร.ร.บ้านโคกเล้าการจัดสร้างถนนคอนกรีต ด้วยงบประมาณ
จัดหาอง ที่ ร.ร.บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย


 

 

การเรียนตอมพิวเตอร์ ที่ โรงเรียนบ้านนาแก

การสร้างอาคารยิมเนเซียม ของ ร.ร.นาตาดนาโปร่ง

 

 

ห้องคอมพิวเตอร์ ที่ ร.ร.นานกชุมนาชุมพร

การประชุมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรีบนวังสามหมอ ๒

 

 

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ณ นานกชุม

 

ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ณ โรงเรียนบ้านโนนสวาง

การเลี้ยงหมูป่า ที่ ร.ร.บ้านโนนสวาง

 

การเลี้ยงปลา ที่ ร.ร.บ้านโนนสวาง

 

การเลี้ยงไก ที่ ร.ร.บ้านโนนสวาง

การปลูกผัก  ที่ ร.ร.บ้านโนนสวาง

การปลูกผัก  ที่ ร.ร.บ้านโนนสวาง

การเป็ดและห่าน   ที่ ร.ร.บ้านโนนสวาง

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน   ณ   โรงเรียน ห้องเรียน ของศึกษานิเทศก์ เป็นการรับทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ของ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในแต่ละโรงเรียนที่สภาพบริบทต่างกัน
สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเหล่านั้น ซึ่ง การนิเทศฯ ควรทำการนิเทศ โรงเรียนละ ๒ - ๓ ครั้ง ต่อภาคเรียน

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ