HOME
Start
382
373
374
377
378
379
380
381
375
376
End
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและงานกิจการอื่นๆ ของโรงเรียน
โรงเรียนในอำเภอวังสามหมอ และโนนสะอาด
ภาคเรียนที่๒/๖๐

 

การนิเทศการสอบ ONET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามสอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดบูรพาราม อ.วังสามหมอ

 

การนิเทศการสอบ O-NET ปี ๖๐
ณ สนามสอบโรงเรียนบะยาวพัฒนศึกษา

 

 

 การนิเทศการสอบ O-NET ปี ๖๐
ณ สนามสอบโรงเรียนบะยาวพัฒนศึกษา

 

 

การนิเทศการสอบ O-NET ปี ๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนบะยาวพัฒนศึกษา

 


การนิเทศการสอบ O-NET ปี ๖๐
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

 

การนิเทศโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ณ   โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.หนองศรี อ.โนนสะอาด
ในภาพเยี่ยมบริเวณก่อสร้างอาคารใหม่

 

การนิเทศโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ณ   โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.หนองศรี อ.โนนสะอาด
บริเวณ หน้าห้องพักครู

 

เยี่ยมการเตรียมรับเสด็จ ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

 


 

เยี่ยมการเตรียมรับเสด็จ ณ
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
(กิจกรรมสหกรณ์)


 

น้องหนูอารมณ์ กำลังไม่ดี (ดูหน้า)
ที่ ร.ร.บ้านโนนสวาง

 

ร่วมให้กำลังใจ คุณครูและนักเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรมประเมินโรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ที่  โรงเรียนบ้านโนนสวาง ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ

 

นิเทศ ให้กำลังใจ คุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
ประเมินโรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ที่  โรงเรียนบ้านโนนสวาง อ.วังสามหมอ

 

 

เยี่ยมการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.๑
ณ  ร.ร.บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย

 

เยี่ยมการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.๑
ณ  ร.ร.บ้านโคกเล้า

เยี่ยมการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.๑
ณ  ร.ร.บ้านหนองกุงทับม้า

เยี่ยมการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.๑
ณ  ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ

 

เยี่ยมการสอบ NT ณ   โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และงานกิจการอื่นๆ ของโรงเรียน ตามปีปฏิทินการปฏิบัติงาน
บางงานก็เป็นงานจร บางงานก็เป็นงานประจำ ทั้งนี้บุคลากรของโรงเรียน ต้องมีความตื่นตัว
พร้อมที่จะปฏิบัติตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ลุล่วง ตามนโยบาย หรือหนังสือสั่งการ
จากหน่วยงานบังคับบัญชา ที่มอบหมายงานให้ดำเนินการ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ