HOME
Start
382
383
384
387
378
379
380
381
385
386
End
การรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ของ สพป. อุดรธานี เขต ๒
หอประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต ๒
๙ พ.ค. ๖๑

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ หอประชุมร่วมคิด สพป.อด.๒

 

ท่าน ผอ.สพป.อด.๒ พบปะกับ ผอ.ร.ร. และครูบรรจุใหม่

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ของ สพป. อุดรธานี เขต ๒   
ณ  หอประชุมร่วมคิด ซึ่งผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สพป., รอง ผู้อำนวยการ สพป., ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา,
และครู ที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ