HOME
Start
382
383
384
387
378
379
380
381
385
386
End
การประชุมผ่านระบบทางไกล (Conference) สพป.อุดร ๒ พบ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและบุคลากร ในสังกัดทั้งหมด
หอประชุมร่วมคิดและ หอประชุม ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ...และจุดประชุม จุดอบรม ณ อำเภออื่นๆ ....ไม่ได้นำมาเสนอในที่นี่
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๖๑

 

การเตรียมสถานที่ ประชุมทางไกล ของ สพป.อด.๒
ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ


 

 

ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน เตรียมสถานที่ ประชุมทางไกล ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ

ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอวังสามหมอ ร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

 

คุณครูเกรียงวิชญ์ วันชูเสิฐ พิธีกรในการประชุม
ณ ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ


บรรยากาศการประชุมทางไกล ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การประชุมทางไกล ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ซึ่งถ่ายทอดการประชุมหอประชุมร่วมคิด อ.กุมภวาปี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ไปยัง หอประชุมโรงเรียนต่างๆ จำนวน ๘ จุดประชุม ได้แก่ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี, ห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" , อนุบาลโนนสะอาด,
อนุบาลศรีธาตุ, อนุบาลวังสามหมอ, บ้านหนองกุงทับม้า , อนุบาล หนองแสง และอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ทั้งหมด

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ