HOME
Start
382
383
384
387
388
379
380
381
385
386
End
ประกวดสื่อครูในสังกัด อบจ.อุดรธานี
โรงเรียนพันดอนวิทยา  ต.พันดอน อ.กุมภวาปี   จ.อุดรธานี
มิ.ย.๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การประกวดสื่อการสอน ของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจัด ณ โรงเรียนพันดอนวิทยา
ในการนี้บุคลากรของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๒
ให้ความร่วมมือ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด ดังกล่าว ......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ