HOME
Start
382
383
384
387
388
389
380
381
385
386
End
การต้อนรับคณะ EMS ร.ร.คุณธรรม สพฐ. ณ ร.ร.อนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน จ.เลย
มิ.ย.๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การเยี่ยมนิเทศโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย ๑
ในการนี้ทีมเคลื่อนเร็วโรงเรียนคุณธรรม (RT : Roving Team) ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐ ได้ร่วมต้อนรับ
และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ แก่ทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS : Express Moral Service)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ด้วย.....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ