HOME
Start
392
383
384
387
388
389
390
391
385
386
End
การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต ๒
โรงเรียนบ้านแป้น และโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย ๒
๓๑ ก.ค.๖๑

ท่าน รอง สพป.หนองคาย ๒ กล่าวต้อนรับ
คณะดูงาน จาก สพป.อด.๒

 

เป็นหลักฐาน

 

คณะดูงาน จาก สพป.อด.๒

 

ท่าน รอง ผอ. สพป.หนองคาย ๒
และท่าน ศน.เวชชยันต์....
ให้เกียรติมาต้อนรับ

ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.อด.๒
มอบของที่ระลึก ให้แก่ ผอ. ร.ร.บ้านแป้น
และคณะกรรมการสถานศึกษา

 

ผอ.ร.ร.บ้านแป้นกล่าวต้อนรับคณะดูงานและ บรรยายถึง
การขับเคลื่อนนโยบาย โรงเรียนคุณธรรม

 

ศน.สพป.อด.๒ กล่าวถึง จุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาดูงาน

 

คณะดูงาน จาก สพป.อด.๒

 

 

 

คณะดูงาน จาก สพป.อด.๒

 

คณะดูงาน จาก สพป.อด.๒

 

คณะดูงาน จาก สพป.อด.๒
และ ผอ.ร.ร.บ้านแป้น

 

 

คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.อุดรธานี เขต ๒ ถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.และคุณครู โรงเรียนบ้านแป้น สพป.หนองคาย ๒

 

 

สระว่ายน้ำของ ร.ร.บ้านแป้น

 

กาต้อนรับของคุณครู ร.ร.บ้านแบง

การต้อนรับของนักเรียนบ้านแบง

 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป. อด.๒ กล่าวกับคณะดูงานและคุณครูบ้านแบง

ลงนามเยี่ยมชม ร.ร.บ้านแบง สพป.นค ๒

 

คุณครูจากบ้านแบง นำเสนอนวัตกรรม คุณธรรม

 

นักเรียน ร.ร.บ้านแบง นำเสนอ โครงงานคุณธรรม

นักเรียน ร.ร.บ้านแบง นำเสนอ โครงงานคุณธรรม

 

นักเรียน ร.ร.บ้านแบง นำเสนอ โครงงานคุณธรรม

 

สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน

 

ผอ.ไกรสร พิมประชา ผอ.ร.ร.บ้านแบง
บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
นโยบายโรงเรียนคุณธรรม

คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.อด.๒

คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.อด.๒

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้ ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำนวน ๑๕๐ คน จาก ๗๕ โรงเรียน ไปศึกษาดูงาน โรงเรียนคุณธรรม ต้นแบบ
ของ สพป.หนองคาย เขต ๒ ณ โรงเรียนบ้านแป้น อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และโรงเรียนบ้านแบง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒ ให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งๆ ขึ้นไป

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ