HOME
Start
392
383
384
387
388
389
390
391
385
386
End
การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเข้ารับรางวัลจากมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ๒ อ.เมือง จ.อุดรธานี
๗ ส.ค.๖๑

 

โรงเรียนบ้านสี่แจ ตัวแทน สพป.อุดรธานี เขต ๒ ร่วมแข่งขัน โครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับประถมศึกษา

 

 

นักเรียน โรงเรียนบ้านสี่แจ สพป.อด.๒
นำเสนอโครงงานฯ ระดับประถมศึกษา

 

นักเรียน โรงเรียนบ้านสี่แจ สพป.อด.๒ นำเสนอโครงงานฯ ระดับประถมศึกษา

 

 

พิธีเปิดการแข่งขันโครงงานคุณธรรม จริยธรรม โดย ท่าน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธาน

 

 

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำเสนอโครงงานฯ

 

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำเสนอโครงงานฯ

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำเสนอโครงงานฯ

 

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำเสนอโครงงานฯ

 

นักเรียน ระดับ ม.ตอนต้น ร.ร.ผาสุกประชานุกูล 
ตัวแทน สพป.อด.๒   นำเสนอโครงงานฯ

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำเสนอโครงงานฯ

 

บู๊ทโครงงาน ของนักเรียน

 

บู๊ทโครงงาน ของนักเรียน

บู๊ทโครงงาน ของนักเรียน

บู๊ทโครงงาน ของนักเรียน

บู๊ทโครงงาน ของนักเรียน

บู๊ทโครงงาน ของนักเรียน

นวัตกรรมการศึกษา จากการนำเสนอโครงงานฯ

นวัตกรรมการศึกษา จากการนำเสนอโครงงานฯ

 

บู๊ทโครงงาน ของนักเรียน

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เพื่อรับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจากประธานองคมนตรี
ซึ่งในการประกวดในรอบแบ่ง ๘ กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สพป.อุดรธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีราชนู ๒ มีนักเรียนจาก สพป., สพม. ใน จ.อุดรธานี, หนองคาย,บึงกาฬ
และสกลนคร ร่่วมประกวด ........

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ