HOME
Start
392
383
384
387
388
389
390
391
385
386
End
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.อุดร ๒ ปี ๒๕๖๑
สวนสัตว์ขอนแก่น ต.คำม่วง อ.เข่าสวนกวาง จ.ขอนแก่น
๔ ก.ย. ๖๑

 

ศน....ตรวจสอบรายชื่อก่อนแยกกลุ่ม

 

แนะนำ กฎ กติการ กำหนดการ

แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็น ๔ กลุ่ม

 

เขียนป้ายชื่อ

 

 

กิจกรรม ฐาน ศีล สมาธิ ปัญญา

กิจกรรม ฐาน ศีล สมาธิ ปัญญา

 

กิจกรรม ฐาน พอเพียง

กิจกรรม ฐาน พอเพียง

 

กิจกรรม ฐาน พอเพียง

 

 

กิจกรรม ฐาน พอเพียง

 

 

กิจกรรม ฐาน ระเบียบวินัย

กิจกรรมฐานอุดมการณ์คุณธรรม

 

 

ภาพรวม วิทยากร และนักเรียน กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

 

 

รับประทานอาหารกลาวัน

 

รับ นม ขนม

กิจกรรม ชมสวนสัตว์ สังเกตพฤติกรรมสัตว์

 

ขึ้นรถชมสวนสัตว์

 

ชมสวนสัตว์ สังเกตพฤติกรรม

ชมสวนสัตว์ สังเกตพฤติกรรม

 

ชมสวนสัตว์ สังเกตพฤติกรรม

ชมสวนสัตว์ สังเกตพฤติกรรม

ชมสวนสัตว์ สังเกตพฤติกรรม

ชมสวนสัตว์ สังเกตพฤติกรรม

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ สพป.อุดรธานี เขต ๒ โดย กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ
ได้กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่ง ได้นำนักเรียนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนๆ ละ ๕ คน
จาก ๒๔ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด รวม ๑๒๐ คน และครูวิทยากร กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ ๑ คน ร่วมทำกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ณ สวนสัตวขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น.........ซึ่งมีกิจกรรมดังที่นำเสนอ (บางส่วน)

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ