HOME
Start
392
393
394
387
388
389
390
391
395
386
End
กิจกรรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒
โรงเรียนบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
๑๗ ก.ย. ๖๑

 

ผู้มาเยือน จาก สพป.อุดร ๒

 

ท่าน ผอ.ร.ร.บ้านแบง ให้การต้อนรับ
พร้อมคณะครู นักเรียน

ศึกษานิเทศก์ ผู้นำทีมชี้แจงเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้

ท่านผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจกับ
บู๊ทโครงงานนักเรียนที่มาจัดนิทรรศการโชว์

 

 

ท่าน ผอ.ไกรสร พิมพ์ประชา
ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านแบง
กล่าวต้อนรับและบรรยายวิชาการ ร.ร.คุณธรรม

 

 

คุณครูคนสวย ร.ร.บ้านแบง แนะนำการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน

 

 

คุณครู ร.ร.บ้านแบง แนะนำ ขั้นตอนการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม ในภาคปฏิบัติ

 

 

 

คุณครู ร.ร.บ้านแบง กล่าวนำการแสดง
ของนักเรียน ในขณะรับประทานอาหารกลางวัน
ของผู้มาเยือน จาก อุดร ๒

การนำเสนอ โครงงาน คุณธรรม
ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๒

 

 

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑

 

 

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓

 

คุณครูผู้ได้รับรางวัลจากการ Symosium วิชาการ
โรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
ทั้งสองท่าน สนทนาแลกเปลี่ยน

 

 

ท่าน ผอ.ชาติณรงค์ จาก ร.ร.ผาสุกประชานุกูล
ซักถามปัญหา

 

 

 

 

ผอ.ร.ร.โคกกลางหนองแวงใหญ่ ซักถามปัญหา
แนวทางการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม

 

ท่าน ผอ.ร.ร.บ้านกอก กล่าวขอบคุณ ท่าน ผอ.
คณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านแบง ที่ให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดี ยิ่ง

 

 

ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

 

 

นานๆ มือกล้อง ถูกถ่ายรูปบ้าง

ท่าน ผอ.บ้านแบง แนะนำการทำโครงงาน
คุณธรรม ของนักเรียน

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมฟังบรรยาย วิชาการ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภาคสนาม

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมฟังบรรยาย วิชาการ
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

นอกจากจะเก่งวิชาการ ยังร้องเพลงเพราะด้วย
ผอ.ร.ร.บ้านแบง....ไม่เบา

 

บรรยากาศการรับประท่าน อาหารกลางวัน......

 

 

คุณครูและนักเรียน เจ้าภาพ ให้การบริการ อย่างดียิ่ง

 

น่าจะหมายความว่า สู้ตาย (ยกสองนิ้ว)

 

ขอบพระคุณสุดๆ ท่าน รอง ผอ.ร.ร.บ้านแบง
ให้เกียรติบริการด้วยตนเอง

 

 

ดูหุ่นคนบริการก็รู้ ว่า อาหารจะอร่อยขนาดไหน

 

ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน

ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(ตามงบแลกเป้า สพฐ.ปี งบ ๖๑) โดย จัดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อปีที่แล้ว (๒๕๖๐) จำนวน ๑๒๐ โรงเรียน
ไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ สพฐ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ณ โรงเรียนบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต ๒ ซึ่งได้รับการต้อนรับ อย่างดี ยิ่ง จาก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง ท่านไกรสร พิมพ์ประชา คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน.......ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี่ ด้วย ครับผม

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ