HOME
Start
392
393
394
397
398
389
390
391
395
396
End
การนิเทศ ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
โรงเรียนในสังกัด สพม. ๒๐ (อุดรธานี)
๑๗ - ๒๖ ธ.ค.๖๑

ขบวนกลองยาวนักเรียน น้ำโสมพิทย์
ต้อนรับคณะกรรมการ RT คุณธรรม

 

 

 

คณะกรรมการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ เยี่ยมนิเทศ ประเมิน โรงเรียนคุณธรรม ๓ ดาว ณ น้ำโสมพิทย์

 

 

การต้อนรับของลูกๆ นักเรียน
ที่ น้ำโสมพิทยาคม

 

ลูกๆ นักเรียน น้ำโสมพิทย์ นำเสนอกระบวนการ
และผลิตผลจากโครงการโรงเรียนคุณธรรม

 

เยาวชนดีเด่น ของ น้ำโสมพิทย์
ผลิตผล จาก โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 

นักเรียน จาก น้ำโสมพิทยาคม นำเสนอกิจกรรมและผลงานที่เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

 

ถ่ายรูปรวม กรรมการ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน น้ำโสมพิทยาคม

 

 

ผู้บริหาร คณะครูของ ภูพานวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ RT

 

 

ลูกๆ นักเรียน ภูพานวิทยา เตรียมนำเสนอผลงาน
แก่ คณะกรรมการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐

 

 

ลูกๆ นักเรียน ภูพานวิทยา เตรียมนำเสนอผลงาน
แก่ คณะกรรมการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ลูกๆ นักเรียน ภูพานวิทยา เตรียมนำเสนอผลงาน
แก่ คณะกรรมการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐

 

ลูกๆ นักเรียน ภูพานวิทยา เตรียมนำเสนอผลงาน
แก่ คณะกรรมการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐

นักเรียน ภ.ว. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ RT

 

ผู้อำนวยการ ภูพานวิทยา
กล่าวต้อนรับ คณะ RT คุณธรรม

 

นักเรียน ภ.ว. นำเสนอ สารภัญญะ คุณธรรม

 

นักเรียน ภ.ว. นำเสนอ โครงงานคุณธรรม

 

 

คณธคุณครู ภูพานวิทยา แนะนำตนเอง

 

 

คณะกรรมการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐ วันที่เยี่ยมนิทเศ ประเมิน ณ โรงเรียนภูพานวิทยา สพม.๒๐

 

 

เยี่ยมชม โครงงานคุณธรรม
ของลูกๆ นักเรียน ภูพานวิทยา

เยี่ยมชม โครงงานคุณธรรม
ของลูกๆ นักเรียน ภูพานวิทยา

 

 

 

นักเรียน ภูพานวิทยา นำเสนอ การเสวนา โครงงานคุณธรรม ....ของทุกช้ันเรียน

 

 

ถ่ายรูปร่วมกัน ณ ภูพานวิทยา

 

 

คุณครูผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ของภูพานวิทยา สรุปผลการดำเนินการ
คามโครงการฯ ทั้งหมด

 

นักเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
กล่าวต้อนรับ คณะ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐

Presentation การดำเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม ของ หนองวัวซอพิทยาคม

 

นักเรียน หนองวัวซอพิทยาคม นำเสนอโครงงานคุณธรรม

ก่ารนำเสนอ Mind Mapping ของ หนองวัวซอพิทย์

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนวก.) สพฐ. ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน
โดยเน้นการน้อมนำสืบสานศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเน้น ปลูกฝังค่านิยม ๕ ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน เป็นหนึ่งในกิจกรรมนั้น โดย มีการประเมินเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ ๑ ดาว, ๒ ดาว, ๓ ดาว, ๔ ดาว และ ๕ ดาว
ในภาพเป็นการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๒๐ (อุดรธานี)
ผู้ประเมิน เป็น คณะ RT ระดับเขตตรวจราชการ ที่ ๑๐ (อุดรธานี, เลย,หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ) .......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ