HOME
Start
392
393
394
397
398
399
390
391
395
396
End
การนิเทศ ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
โรงเรียนในสังกัด สพม. ๒๐ (อุดรธานี)
๑๗ - ๒๖ ธ.ค.๖๑

 

ทีมบริหาร อุดรพัฒนาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐

 

นักเรียน อุดรพัฒนาการ นำเสนอ
เพลง คุณธรรม

 

นักเรียน อุดรพัฒนาการ นำเสนอ เพลง คุณธรรม

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนฯ

 

ถ่ายภาพร่วมกัน ณ อุดรพัฒนาการ

 

ผู้อำนวยการ อุดรธรรมานุสรณ์
กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลทั่วไป ของโรงเรียนฯ

 

นักเรียน อุดรธรรมานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการ RT เขตตรวจราชการที่ ๑๐

นักเรียน อ.ด.ธ. กล่าวต้อนรับ หลายภาษา

 

 

นักเรียน อุดรธรรมานุสรณ์ รำต้อนรับ
คณะกรรมการ RT เขตตรวจราชการที่ ๑๐

นักเรียน อ.ด.ธ. นำเสนอการเล่านิทานคุณธรรม

 

 

นักเรียน อ.ด.ธ. นำเสนอการเล่านิทานคุณธรรม

 

 

คณะคุณครู นักเรียน อุดรธรรมานุสรณ์
ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ RT เขตตรวจ ๑๐

 คณะคุณครู นักเรียน อุดรธรรมานุสรณ์
ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ RT เขตตรวจ ๑๐

คณะคุณครู นักเรียน อุดรธรรมานุสรณ์
ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ RT เขตตรวจ ๑๐

 

ประธาน RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
วันที่เยี่ยมนิเทศ อ.ด.ธ ....พบปะกับผู้มาต้อนรับ

 

 

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม ณ
อุดรธรรมานุสรณ์

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม ณ อุดรธรรมานุสรณ์

 

 

การเตรียมความพร้อม แสดงพลังความสามัคคี ของ นักเรียน มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ก่อนเข้าเรียน ภาคเช้า

 

การสัมผัสมือ ระหว่างคุณครู กับ นักเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ก่อนเข้าเรียนภาคเช้า

 

การต้อนรับคณะกรรมการ RT เขต ๑๐
ของนักเรียน มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี

 

 

ท่านรอง ผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูล ทั่วไปของโรงเรียน

 

ลูกๆ นักเรียน มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
รำต้อนรับ คณะกรรมการ RT เขตตรวจ ๑๐

 

พญานาค ตัวเป็นๆ ณ มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี

 

นักเรียน มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
นำเสนอโครงงานคุณธรรม

 

 

 

นักเรียน มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
นำเสนอ การเล่านิทานคุณธรรม

เยี่ยมชม โครงงานคุณธรรม ของ ม.ส.ว.

 

เยี่ยมชม โครงงานคุณธรรม ของ ม.ส.ว.

 

เยี่ยมชม โครงงานคุณธรรม ของ ม.ส.ว.

 

เยี่ยมชม โครงงานคุณธรรม ของ ม.ส.ว.

 

เยี่ยมชม โครงงานคุณธรรม ของ ม.ส.ว.

คณะกรรมการ RT คุณธรรม เขต ๑๐
วันไปเยี่ยมนิเทศ ม.ส.ว.

 

คณะผู้บริหาร คณะคุณครู และนักเรียน
ราชินู ๒ ต้อนรับ คณะกรรมการ RT เขต ๑๐

 


 

คณะผู้บริหาร คณะคุณครู และนักเรียน
ราชินู ๒ ต้อนรับ คณะกรรมการ RT เขต ๑๐

นักเรียน ราชินู ๒ นำเสนอ นิเทานคุณธรรม

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนวก.) สพฐ. ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน
โดยเน้นการน้อมนำสืบสานศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเน้น ปลูกฝังค่านิยม ๕ ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน เป็นหนึ่งในกิจกรรมนั้น โดย มีการประเมินเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ ๑ ดาว, ๒ ดาว, ๓ ดาว, ๔ ดาว และ ๕ ดาว
ในภาพเป็นการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๒๐ (อุดรธานี)
ผู้ประเมิน เป็น คณะ RT ระดับเขตตรวจราชการ ที่ ๑๐ (อุดรธานี, เลย,หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ) .......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ