HOME
Start
392
393
394
397
398
399
390
391
395
396
End
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
๒๔ - ๒๘ ม.ค.๖๒

 

เยี่ยม ห้องเรียน ร.ร.บ้านโคกน้อย

 


ร.ร.บ้านโคกน้อย ใช้ สื่อ DLTV บางกลุ่มสาระฯ

เยี่ยม ชั้น ป.๖ กำลังสอนเสริม O-NET

 

เยี่ยมการสอนเสริม O-NET ที่ ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง
กลุ่มโปร่งตาดทอง (ไปเยี่ยม น.ศ.ฝึกสอนจาก มข.)

 

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร.ชุมชนจำปี

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร. บ้านโคกศรี ป.๕ และ ป.๖
เรียนห้องเดียวกัน

 

อาคารเรียน ร.ร.ชุมชนจำปี สีสันสวยงาม ภูมิใจนำเสนอ

 

สนทนากับ ผอ.ร.ร.บ้านโคกศรี

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร.บ้านห้วยวังปลา

 

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร.บ้านห้วยวังปลา

 

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร.บ้านโนนม่วง

 

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร.บ้านโนนม่วง

 

เยี่ยม โรงเรียนบ้านดูนเลา ไปช้าหน่อย
ตอนเลิกเรียนแล้ว

เยี่ยมห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านโนนสูง

 

เยี่ยมห้องเรียน ป๕ และ ป.๖ โรงเรียนบ้านโนนสูง


สวนหินที่ อนุบาลศรีธาตุ ใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นได้คุ้มค่า

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ

 

เรียนนอกห้องเรียน ที่ ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ

 

สอนเสริม O-NET  วิทย์  ที่ ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ

สอนเสริม O-NET  อังกฤษ  ที่ ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ

เยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้านกอก

 

เยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้านกอก

 

สนทนากับคุณครู โรงเรียนบ้านกอก

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคสนาม ณ โรงเรียน ห้องเรียน เป็นงานรับผิดชอบโดยตรงในวิชาชีพของศึกษานิทเศก์
ได้พบ สนทนา กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โดยตรง รับทราบข้อมูลแบบปฐมภูมิ หากมีปัญหาบางอย่าง
ที่ศึกษานิเทศก์ พึงคลี่คลายและแก้ปัญหาได้ ก็สามารถดำเนินการได้ทันที  ในภาพ เป็นการนิเทศ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ  จำนวน ๙  โรงเรียน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของ ศน.สุริยนต์........มีบรรยากาศ ดังที่นำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ