HOME
Start
402
403
394
397
398
399
400
401
395
396
End
การนิเทศ ติดตาม การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) แลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน (NT)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ , บ้านโปร่ง, หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ
๒ - ๓ ก.พ. ๖๒
และ ๖ มี.ค.๖๒


การขนส่งข้อสอบ จาก สพป.อด.๒ ไปยังสนามสอบ
O-NET โดยรถยนต์ส่วนตัว ของศึกษานิเทศก์

 

การประชุมกรรมการสอบก่อนการรับข้อสอบ
และดำเนินการสอบ O-NET

 

กรรมการลงชื่อ รับข้อสอบ O-NET

 

การประชุมกรรมการสอบก่อนการรับข้อสอบ และสอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ

 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร

 

 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร

 

 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร

 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโปร่ง

 

ถ่ายรูปกับลูกนักศึกษาสังเกตการณ์สอบ O-NET

 

การส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ วันที่สองของการสอบ
O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโปร่ง

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ วันที่สองของการสอบ
O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโปร่ง

 

 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ วันที่สองของการสอบ O-NET     ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร

 

 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ วันที่สองของการสอบ  
O-NET  ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร

 

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ วันที่สองของการสอบ  
O-NET  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

การตรวจเยี่ยมการสอบ NT  
  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโปร่ง

 

การตรวจเยี่ยมการสอบ NT     ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโปร่ง

 

การตรวจเยี่ยมการสอบ NT     
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดหการศึกษา
ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET : Ordinary National Education Test) ชั้น .ป่ ๖ และ ม. ๓
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT : National Test ) ชั้น ป.๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้ นำส่งข้อสอบ
รับส่งกระดาษคำตอบ และนิทศติดตาม ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย...
ซึ่งในส่วนของพื้นที่อำเภอศรีธาตุ มีบรรยากาศการทดสอบและบรรยากาศการนิเทศ ติดตาม ดังที่ นำเสนอ........

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ