\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

แสดงรายการหมวดหมู่ของบุคคลในองค์กร

  กลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนา   สื่อ   นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กลุ่มงานเลขาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

รอง ผอ.สพป.อด.2 (รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ)
รอง ผอ.สพป.อด.2 (รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 
Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2